Israel Hayom

משרד התחבורה: "אין בעיה בהתקנת המערכות על מושבי הבטיחות ברכב"

-

ממשרד התחבורה נמסר: "החקיקה נועדה להציל חיים ולמנוע את הטרגדיות הקשות, שבהן ילדים מצאו את מותם או נפגעו באורח קשה מדי קיץ. התקנת מערכות התרעה למניעת שכחת ילדים ברכב מחויבת בחוק האיטלקי. משרד התחבורה אימץ את התקינה האיטלקית ומאשר את המערכות בהתאם. זאת, במטרה להבטיח את אמינות ואיכות המערכות. "יודגש כי אין כל בעיה בהתקנת מערכות כאלה על מושבי הבטיחות ברכב. במסגרת הבדיקות המבוצעות על ידי המעבדות המוסמכות, נבדקת עמידתן של המערכות בתקן מושבי הבטיחות. בנוסף לכך, נבדק תפקודם של מערכת ההתרעה ומושבי הבטיחות, בעת שימוש חופף, כך שיעילותן של אף אחת מהמערכות אינה נפגעת. "בישראל ישנם כיום 10 יבואנים ויזמים המשווקים בארץ את מערכות הבטיחות. 16 יבואנים נוספים נמצאים בימים אלה בהליכי אישורים. בארץ ובעולם ישנן עשרות מערכות בטיחות לשכחת ילדים ברכב, העומדות בתקינה שאושרה וניתנות להעברה מרכב לרכב, יחד עם מושב הבטיחות. זאת, בנוסף למערכות המוטמעות על ידי יצרני הרכב בכלי רכב חדשים ומזכות אותם בהטבות מס. הגידול במגוון המוצרים יגביר את התחרות בענף וצפוי להביא להוזלת המחירים. "במסגרת ההליך המקצועי של גיבוש התקנות, בחנו גורמי המקצוע במשרד את היצע מערכות ההתרעה ופורסם קול קורא ליזמים. הנוסח המוצע של החקיקה פורסם להערות הציבור באתר החקיקה הממשלתי. על הפרסומים של הנוסח המוצע הגיבו עשרות יצרנים ומפתחי מערכות הפעילים בענף, ועל בסיס ההערות שהתקבלו גובשה החקיקה הסופית. "התקנות החדשות ייכנסו לתוקף רק ב־1 באוגוסט, והאכיפה תחל רק בינואר .2022 שהות זו נועדה לאפשר ליצרנים להיערך לדרישות השוק ולהגביר את התחרותיות בענף".

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel