Israel Hayom

תשבץ היגיון שי בירמן

-

מאוזן:

.1 בחיפה על ידי כעסתי לפני האחרונה ‪.5 )5 ,3(‬ חלף במרוקו ‪.7 )2(‬ למעשה מדובר בחלק דיבר ‪.8 )5(‬ שר לשעבר בתור פתח ‪.10 )5(‬ חשפו בירה בביתן ‪.12 )6(‬ כל הכבוד להם שהם כיוונו גבוה ‪.13 )4(‬ יש לו תוכנית בסוף השקפת עולם לועזית ‪.15 )3(‬ הן הוחזקו על ידי הקינוח ‪.16 )4(‬ איך אייל שני ביקש את המים שלו ‪.18 )6(‬ גם נסיעה שלמה בלי אפשרות לקנות שתייה ‪.19 )5(‬ מה עם בנה ביפן? ‪.21 )5(‬ בעל בדרך לחה ‪.22 )2(‬ ואוצ'ר מטורטר לפה ולשם ‪)4 ,4(‬

מאונך:

.1 ארוחת חג ‪.2 )3(‬ מושב בצפון מספר על דרגות ראש הממשלה ‪.3 )5 ,4(‬ מגיע למליאה רק עם רדת החשיכה באדום ‪.4 )6(‬ לא קשה בשביעית בכפר ‪.6 )4(‬ בסך הכל יעשה עם האצבע שינוי במקצב ‪.9 )7(‬ אמא לראשון שסירב לוותר ‪.10 )4 ,3 ,2(‬ שמענו שמדובר בחלק בלתי נפרד ‪.11 )3 ,4(‬ דמיינו מלמטה כד ‪.14 )3(‬ אשמתכן שהלכתן בשבילה לבנק ‪.17 )6(‬ חלק קטן עולה מכווץ )4( .20 עשה שינוי וישב לאכול )3(

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel