Israel Hayom

עובדים על זה יצחק מויאל

שני שינויים משמעותיים ישפרו את הבטיחות באתרי הבנייה: התאגדות מנהלי העבודה ותקן חדש לפיגומים

-

בשנה האחרונה הצלחנו להביא לשני הישגים דרמטיים, שצפויים לשפר מהותית את רמת הבטיחות באתרי הבנייה בישראל: כניסתן לתוו קף של התקנות החדשות לפיגומים והתאגדות מנהלי העבודה בענף הבו ניין להסתדרות.

לצופה מהצד זה אולי ייראה כדבר של מה בכך, אך כל עובד בענף הבניין יודע עד כמה שני הדברים עלולים להו פוך את אתרי הבנייה למקומות הרבה יותר בטוחים עבור העובדים.

מנהלי העבודה הם הסקטור חשוב בענף הבניין. אין אתר בלי מנהל עבוו דה, לפחות אחד, והאחריות שלהם על כל דבר שקורה באתר גבוהה ובעלת השפעה על כל תהליך הבנייה והעסו קת העובדים. כאן המקום להזכיר את ההתאגדות המוצלחת של המנופאים ואת תרומתם לשיפור הבטיחות.

עד היום היו מנהלי העבודה עצו מאיים לחלוטין. רובם מועסקים בחוזים אישיים. סוג העבודה שלהם הביא לכך שהם עוברים מאתר לאתר, מועסקים בכל תקופה על ידי חברת בנייה אחרת. בסופו של דבר הם אחראים מבחינה בטיחותית ופלילית על כל מה שקורה באתר.

במקביל למאמצינו להביא לשינוי, שיו גרום לביזור סמכויות בין בעלי תפקידים שונים באתר הבנייה, הצלחנו לאגד את מנהלי העבודה, ובכך לחזק את מעמו דם ובטחונם מול חברות הבנייה.

בבחירות שהתקיימו לסקטור מנהלי עבודה בהתאם לתקנון וחוקת ההסתו דרות, נבחר ועד ארצי שבראשו עומד אמנון שינדלר כיו"ר הוועד. חברי הוועד הנבחרים שיפעלו לצידו: שי נחום, אביב אופיר, רפי בן סימון, רונן עתמי, חטיב הייתם ואיתן אופק. הוועד אמור לייצג את סקטור מנהלי העבודה בענף הבניין. אני אישית מאחל להם המון בהצלחה.

די לנפילות מפיגומים

בשורה חיובית נוספת היא כניסתן של התקנות החדשות לפיגומים (עם תו תקן אירופאי) בתחילת חודש יולי .2021 מדובר במאבק של מספר שנים, עד שאושרו תקנות כל כך חיוניות ומתו בקשות, כדי להגן על חיי העובדים באו תרי הבנייה השונים.

תאונות פיגומים הן מהנפוצות שבין כלל תאונות הבנייה בישראל. מדובר בעשרות תאונות מדי שנה, בעיקר כתוו צאה מנפילות מגובה.

המאבק למען התקנות החל קודם כל בהגדרת סוג הפיגומים הבטוחים לעו בודה. אחרי שזה כבר קרה, היה צריך לאשר את התקנות שקובעות אלו פיגוו מים מותקנים באלו אתרי בנייה, וכיצד יש להתקין אותם ומי אחראי עליהם.

התקנות היו מוכנות כבר בשנת ,2019 אך כניסתן לתוקף נקבעה בצוו רה הדרגתית . סוף סוף נראה בקרוב את התמורה - ירידה בתאונות.

המאבק שלנו בתאונות בענף הבניין עדיין לא הסתיים. יש עוד הרבה עבוו דה, ואנחנו חייבים את שיתוף הפעולה של חברי הכנסת והוועדות. כולי תקווה שיחד עם הממשלה החדשה, בעיקר שר העבודה ושרת הכלכלה, בשיתוף פעולה עם התאחדות הקבלנים בוני הארץ ומנהל הבטיחות, נוכל להביא לשינוי אמיתי בתחום הבטיחות. כבר היום נראים ניצנים חיוביים לקראת ההמשך. בשיתוף הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

תאונות פיגומים הן מהנפוצות שבין תאונות הבנייה, עם עשרות מקרים בשנה, בעיקר נפילות מגובה

 ?? צילום: freepik ??
צילום: freepik
 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel