Israel Hayom

חזון התחבורה של השרות החדשות

כך מתכוונת שרת הפנים איילת שקד לקדם תוכניות שיתמודדו עם המשבר התחבורתי ויאפשרו למדינה להתכונן לעתיד

-

"מדינת ישראל מצויה במשבר תחבורה חריף, ודווקא בתקופת זו יש הזדמנות להשקיע בתשתיות מחוללות צמיחה", אומרת שרת הפו נים החדשה, איילת שקד, בהתייחס לתחבורה הציבורית העתידית. היא מדגישה שמטה התכנון החדש, שיו פעל תחתיה במשרד הפנים, ימשיך לקדם תוכניות שייתנו מענה להו תמודדות עם המשבר התחבורתי, תוך שיתוף הרשויות המקומיות, המו שרדים הממשלתיים ושאר הגופים הרלבנטיים.

לדבריה, הקמת מרכזי התחבוו רה המשולבים חיונית להתמודדות עם עומסי התנועה המתגברים באו זור מטרופולין גוש דן. "אין לנו ברירה אחרת אלא לשפר את רמת השירות עשרות מונים מהמצב הקיים כיום, כדי לאפשר לציבור לעבור מתנועה ברכבים פרטיים לתנועה בתחבורה ציבורית קלה לשימוש, תדירה ונגיו שה", היא אומרת.

במבט לישראל של שנת 2040 היא מציינת שיש להסתמך בעיקר על מערך הסעת המונים מתקדם ותנועה באמצעות תחבורה ציבורית.

על רשת הרכבות המהירות היא אומרת: "היא תיצור חיבור חשוב בין ארבעת המטרופולינ­ים בישראל. המו עבר המהיר ביניהם יוכל לייצר הזדו מנויות עבור המתגוררים במטרופוו לין חיפה ובבאר שבע, ולאפשר גישה מהירה גם לתושבי גוש דן ליתר מרכזי התעסוקה בישראל, תוך צמצום הפעו רים ביניהם. נגישות משמעותה הזדו מנויות בהיבטי תעסוקה, מגורים, שיו רותים, פנאי ונופש".

לגבי מערכת המטרו, המקודמת במטרופולין תל אביב: "זהו פוטנציאל אדיר לפיתוח מקיים של הסביבה הבו נויה. התחנות לאורך קווי המערכת יכוו לות להפוך למוקדים של פעילות עירוו נית ולממש הלכה למעשה את מדיניות התכנון הארצית, המבקשת לעבות ולו צופף את המרקם העירוני הקיים".

עוד היא מוסיפה: "האנרגיה המתו חדשת המיוצרת באמצעות אנרגיית השמש והרוח הן העתיד לייצור וצריו כת אנרגיה בישראל. לצד רכבות המו חברות בין המטרופולינ­ים והכבישים החדשים, שנותנים עדיפות לתחבורה ציבורית, ייצור חשמל ממקורות בני קיימא הוא המפתח לחיים מקיימים בישראל .2040 על מנת שנוכל לאפו שר לדורות הבאים איכות חיים גבוהה, המעבר לאנרגיה מתחדשת הוא כורח המציאות".

אין לנו ברירה אלא לשפר את רמת השירות, כדי לאפשר לציבור לעבור לתחבורה ציבורית"

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel