Israel Hayom

זכות קדימה לתחבורה הציבורית

מי שבכל זאת מתעקש לנסוע ברכב הפרטי ייהנה מכבישים טובים עם יותר נתיבים, מחלפים חדשים ומעברים מעל ומתחת

-

כביש 4 המשודרג

כז הכביש, המנותקת מהתנועה לרכב פרטי באופן רציף גם עם החיבורים במחלפים וכבישי הרוחב לאורכו.

לאחר עבודת מטה משותפת בין משרד התחבורה, מינהל התכנון וגוו רמים נוספים בממשלה, לעדכון התו פיסה התכנונית עבור כביש 4 במקטע זה, חודש הליך התכנון, תוך דגש על שילוב תחבורה ציבורית בכביש, אפיון מערכת תחבורה ציבורית מתאימה ורוחב זכות הדרך הנדרשת לשדרוג הכביש.

תוצרי העבודה הינם בהלימה עם תפיסת משרד התחבורה לכביש 4 כולו, הכוללת מדיניות ממשלתית לעודד את השימוש בתחבורה ציבוו רית ולעמוד ביעדי הפיתוח של התכו ניות האסטרטגיות של מינהל התכנון במטרופולין גוש דן.

הוועדה לתשתיות לאומיות נתנה אור ירוק לקדם את התוכנית לשדרוג כביש 4 בין מחלף גן רווה למחלף מוו רשה. זאת על מנת לשפר את רמת השירות בכביש לקראת בינוי אינטנו סיבי הצפוי במטרופולין גוש דן, בהו תאם לתוכנית האסטרטגית של מיו נהל התכנון לשנת .2040

זהו השלב הראשון בקידום התוו כנית, אשר נותנת עדיפות משמעוו תית לתחבורה הציבורית, לאחר בחיו נת חלופות לתפעולה בכביש ביחס למיקום המסלול לתחבורה ציבורית בחתך הכביש, חיבורים אפשריים עם כבישי רוחב ואמצעי תחבורה קיימים ומתוכננים במרחב.

תקודם חלופה אשר מתווה מסלוו לים ייעודים לתחבורה ציבורית במרו

 ??  ??
 ??  ?? צילום: freepik
צילום: freepik

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel