Israel Hayom

מתחם מגורים חדש במבשרת ציון / כמה תעלה לכם דירת יוקרה ביפו? / פינוי-בינוי ברחובות / תעלו לקפה בצפת? / לא משאירים את החיילים לבד / רכבת אל החוף / מרכז לעיצוב הבית בנוף הגליל / עסקת האחוזות / פארק תעשייה בקיבוץ סאסא / נפרדים מבניין רשות השידור

-

התחדשות לאורך הרכבת הקלה בנוף גליל

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה בצו פון אישרה מסמך מדיניות להעצמת זכויות והתחדשות עירונית לאורך צירי הרכבת הקלה בנוף הגליל.

מסמך המדיניות החדשה הינו פרי יוזמה של הוועדה. הוא קודם על ידי הרשות להתחדשות עירונית והוועו דה המחוזית לתכנון ובנייה בשיתוף עם נציגי הרשות. מטרתו לתת בסיס תכנוני להתחדשות עירונית לאורך צירי הרכבת הקלה ולאפשר תוספות בנייה משמעותיות ועידוד בנייה מעורו בת שימושים הכוללת מגורים, מסחר, משרדים ותעסוקה. כך למשל במתו חמי מגורים ניתן יהיה להוסיף בעתיד בנייה רוויה, כאשר בקומות התחתונות יתקיימו מסחר ותעסוקה שמותאמים לאזורי מגורים.

ראש העיר, רונן פלוט, אמר כי המו דיניות תגדיל את מספר יחידות הדיור הנבנות בעיר ותייעל את שימושי הרכו בת ככלי תחבורה ציבורית נגיש וזמין לתושבים. הוא ציין כי עבודות הקמת הרכבת מתבצעות מזה כשנה ב-3 מוקדים שונים ברחבי העיר: בקריית הממשלה, חניון השוק העירוני וחניון גדול באזור התעשייה הר יונה.

הפרויקט צפוי להימשך 6 שנים. נוף הגליל הינה העיר המרכזית בכל הקו שור למספר תחנות הרכבת – בעיר יהיו 7 תחנות שיאפשרו לתושבים נסיו עה ישירה לחיפה ללא החלפות.

פרויקט הרכבת הקלה – נופית, מנוף הגליל לחיפה, מתבצע על ידי משרד התחבורה באמצעות חברת חוצה ישראל. יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה נוף הגליל, אלכס גדו לקין, אמר כי העירייה רואה באישור המסמך מהלך פורץ דרך בתו חום התחדשות העיר. גדלקין ביקש להודות לשותפים בהכנתו: הרשות להתחדשות עירונית, הוועדה המו חוזית ומשרד אורי מזור פירסט וכן לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה צפון שקידמה את אישורו המהיר במוסו דות התכנון. "זהו צעד חשוב מאוד שמגיע בטיימינג מושלם, בהתקדו מות ביצוע פרויקט הרכבת הקלה ובהתאמה לשאר הפעולות שמרחו שות בעיר בתחום התחדשות עירוו נית", אמר.

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מקו דמת בימים אלה תוכנית אב להתחו דשות עירונית בנוף הגליל. העירייה מקדמת 3 מיזמי התחדשות עירונית במסלול פינוי-בינוי, 2 מתוכם נמו צאים לקראת הגשה בוועדה המחוו זית. מהעירייה נמסר כי במיזמים אלה מתוכננות מאות יחידות דיור חדשות, שייבנו בסטנדרטים גבוהים ויחליפו חלק מבנייני המגורים הישנים בשכוו נות הוותיקות.

 ?? נוף הגליל צילום: חוצה ישראל ??
נוף הגליל צילום: חוצה ישראל

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel