Israel Hayom

חוף התכלת: אין היטל השבחה

-

בעלי הזכויות בחוף התכלת בהרצו ליה לא ישלמו היטל השבחה בגין הרו כבת הקלה. כך למשל חויבה מוכרת קרקע בשטח 120 מ"ר (שמינית דונם) בהיטל השבחה בסך 206 אלף שקל, המהווה מחצית מההשבחה.

שמאי מכריע קבע כי לא מתקיים הקשר הסיבתי הישיר הנדרש בין עליית השווי הנטענת על ידי הוועדה המקומית הרצליה במתחם חוף התו כלת (הר 2200 א) לתוכנית עצמה ,'ב2200/רה ולכן אין כל השבחה בגין אישור התוכנית.

לטעמו, ערכי השווי במתחם חוף התכלת היו גבוהים גם קודם לתחילת הכנת התוכנית, ולא הושפעו ממנה, ולכן אין צדק בגביית היטל השבחה במקרה זה.

תוכנית חוף התכלת כוללת 12,500 יח"ד, שטחי תעסוקה, מלונאות ומסו חר. בשנת 2017 פורסמה למתן תוקף תוכנית להקמת קו רכבת קלה במתחם החוף. בנובמבר 2019 הועדה המחוזית החליטה לתת תוקף לתוכנית, בקבעה כי כל החלקות המשתתפות בה כלולות בתוך הקו הכחול לצורכי איחוד וחלוו קה. המשמעות היא שגם אם הרכבת הקלה עוברת בשטחם, בעלי הקרקע יקבלו זכויות ולא פיצוי.

בעקבות החלטה זו הוועדה המקוו מית בהרצליה הוציאה שומת השבחה בעסקאות מכר שנעשו במתחם, בטו ענה שהכנסת מופקעי הרכבת הקלה מהווה תוכנית משביחה.

הדרישה לחלקה באזור לתכנון בעו תיד בחלק המערבי של המתחם הייתה לפי שווי חדש של 5,263 שקל למ"ר קרקע, ושווי קודם של 1,650 שקל למ"ר קרקע.

המקרה הגיע להכרעת השמאי דוד דדון, בתיק שלווה משפטית על ידי עו"ד יוסי מוסרי, המייצג אלפי בעלי זכויות במתחם. לפני מספר ימים דחה השמאי המכריע את כל טענות הוועדה המקומית להשבחה בתוכנית.

יוסי מוסרי ומורן חביב, המייצגים אלפי בעלי קרקעות פרטיים במתחם חוף התכלת, נאבקים מזה שנים לקיו דום התוכנית ובניסיונות הוועדה המו קומית לגבות היטל השבחה מבעלי הזכויות במתחם. הם מגדירים את ניו סיון הוועדה המקומית "שוד לאור יום". לדבריהם, מדובר במקרה קלאסי של הרצחת וגם ירשת. לא רק שהעירייה מעכבת שנים את התוכנית, היא גורמת לבעלי הקרקע הפסדים ניכרים.

"העירייה מתעלמת מכך שהחלו קות הנמכרות היו ממילא בתוך מסו גרת איחוד וחלוקה מחדש כבר לפני שנים רבות, ולא רק שהבעלים אינם נהנים מעליית שווי עקב אישור הרכבת הקלה, אלא להפך", מסרו.

 ?? הדמיה: קייזר אדריכלים ?? חוף התכלת, הרצליה
הדמיה: קייזר אדריכלים חוף התכלת, הרצליה

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel