Israel Hayom

מהזנחה לטיפוח

-

חברת אאורה ישראל, שבשליטת יעקב אטרקצ'י, נבחרה לבצע פרויקט פינוי-בינוי בשכונת קריית משה ברחוו בות. יוקמו 1,350 יח"ד חדשות במבו נים בני 10-18 קומות, במקום 180 דיו רות קיימות במבנים ישנים, שייהרסו ויפונו.

למתחם תוכנית מאושרת, ובמסגו רתה תוקצה קרקע משלימה להקמת הפרויקט. אאורה פועלת להחתמת הדיירים ולהוצאת היתר בנייה בשנה הקרובה.

העבודה תכלול פיתוח סביבתי ומבו ני ציבור, המשמרים את ערכי המקום ומשדרגים אותו. במכרז הדיירים התו מודדו 7 חברות, ואאורה נבחרה על ידי בעלי הזכויות, שיוצגו על ידי עו"ד ארז ללצ'וק, עו"ד שיזף גפני ועו"ד מזי טזזו–מדינה.

שכונת קריית משה בכללותה היא פרויקט הפינוי-בינוי הגדול בארץ. היא ממוקמת בדרום במערב רחובות, והמו בנים שבה ברובם משנות 60-ה וה-07 של המאה הקודמת. 2019-ב אושרה תוכנית כוללת לשכונה ,)1086/למת( לביצוע פינוי-בינוי לכלל השכונה, טיו פול בתשתיות, הקמת מרכזי מגורים ותעסוקה, שדרוג מחלפים והקמת תחנת רכבת (מתארית). ייבנו 9,854 יח"ד, מעונות סטודנטים ודיור מוגן.

בשבוע שעבר דיווחה אאורה כי חברת מדרוג העלתה את דירוג החבו רה והחוב שלה וקבעה לה דירוג Baa1 עם אופק יציב. בין השיקולים העיקו ריים: סך ההכנסות הצפויות מפעילות ייזום, ותק וניסיון ההנהלה, בעיקר בפיו נוי-בינוי, שיעורי מכירה גבוהים מול שיו עורי הביצוע, פיזור פרויקטים בפריסה ארצית בעיקר באזורי ביקוש מרכזיים, ועסקת מבנה, שדווחה לאחרונה וצו פויה לשפר משמעותית את הנזילות.

 ?? הדמיה: עיריית רחובות ?? קריית משה משתדרגת
הדמיה: עיריית רחובות קריית משה משתדרגת

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel