Israel Hayom

איכות חיים לצעירי העיר

-

עיריית כפר סבא מובילה תוכנית פיו נוי-בינוי נרחבת בשכונת יוספטל ובו שטחים הצמודים לה ממזרח. היא תקודם בעבודה משותפת של רשות מקרקעי ישראל וצפויה לכלול תוספת של יחידות דיור חדשות, מתוכן 15%-כ יוקצו לטובת זוגות צעירים תושבי העיר. בשבוע הבא צפויה ועדת המשנה לתכו נון ובנייה של העיר להתכנס ולהתעדכן בהתנעת התוכנית.

התוכנית, בהובלת ראש העיר, רפי סער, תאפשר הקמת אלפי יחידות דיור חדשות, שטחים ירוקים, מבני מסחר ומבני ציבור לרווחת התושבים.

סער: "פרויקט יוספטל החדש מצו טרף למהפכת ההתחדשות העירונית בכפר סבא. באמצעות תוכנית פינויו בינוי נייצר מרחב אחיד בין החדש למו תחדש, נייצר מרחבים ירוקים חדשים, נרווח את שכונת יוספטל, נגדיל את היצע המגורים העירוני, נקים מרחב אורבני חדיש המותאם למאה 21-ה ונו שדרג את איכות החיים".

שכונת יוספטל הוותיקה, אשר נוסדה כמעברה בתחילת שנות ,60-ה מכילה כיום 1,051 יחידות דיור 83-ב בניינים. קיימת בה בנייה מגוונת הכוללת גם מבנים צמודי קרקע ובנייני רכבת. הפו רויקט יאפשר בין היתר הרחבת השכוו נה ותוספת שטחים באמצעות הרחו בת תחום התוכנית לשטחים ממזרח, המהווים חלק מתחום הבינוי של כפר סבא, על פי תוכנית המתאר המחוזית.

עליזה זיידלר גרנות, מהנדסת העיר: "בימים הקרובים נתחיל בצעדי שיתוף ציבור, הכוללים סיוע בהקמת נציגויות דיירים. אנו ממליצים לתושבים לפו עול מול היזמים רק לאחר התאגדות במסגרת נציגויות דיירים ובחירת עו"ד מייצג מטעמם".

 ??  ?? תוכנית פינוי-בינוי נרחבת בשכונת יוספטל בכפר סבא
תוכנית פינוי-בינוי נרחבת בשכונת יוספטל בכפר סבא

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel