Israel Hayom

ניצחון לתושבים: שכונת דניה לא תורחב

-

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את עתירתם של התושבים שהתנגדו לתוכנית דניה הירוקה, שעיקריה הרחו בת השכונה על ידי הוספת 226 יח"ד על שטח של 108-כ דונם, בצפיפות של 4 יח"ד למגרש, וכן מבנה ציבור ומלון.

בית המשפט החזיר את התוכנית לדיון בוועדה המחוזית, על מנת שתו בחן מחדש את החשש כי מערכת התו חבורה בשכונת דניה וביציאה ממנה לא תעמוד בעומס התנועה בעת התו רחשות אירוע חירום, לרבות פריצת שריפת יער רחבת היקף, ותכביד על יכולתם של תושבי השכונה לצאת מהו שכונה ועל יכולתם של כוחות הביטחון להיכנס אליה.

בית המשפט הורה לוועדה המחוזית לקבל החלטה מחודשת בעניין, לאחר שתבחן חוות דעת מקצועית ובלתי תלויה שתוצג בפניה ותקיים דיון בעניין.

תושבי השכונה, באמצעות עמותת שומרים על דניה בראשות היו"ר עו"ד הלן דורפמן, המיוצגת בידי עו"ד ענת בירן, אפרת לרנר ודורון שי ממשרד ענת בירן – עורכי דין, טענו כי "התוכו נית פוגעת בשטח בעל ערכיות סביבו תית ואקולוגית משמעותית, שהוא חלק בלתי נפרד מפארק הכרמל, וזאת חרף העובדה שלא עמדו בפני הוועדה המו חוזית הנתונים החיוניים הנדרשים לצוו רך החלטה תכנונית אחראית ושקולה". התושבים נעזרו בחוות דעת של יצחק שלו, יועץ כיבוי אש, שהצביע על הסיכוו נים הבטיחותיים.

העתירה המינהלית הוגשה לאחר שוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית החליטה לדחות את הערר שהוגש על החלטת הוועדה המחוו זית חיפה, שדחתה התנגדות שהוגשה בשם 800 תושבים בשכונה הוותיקה. ועדת המשנה לעררים החליטה שלא להתערב בהחלטת המחוזית.

מדובר בתוכנית שיזמה חברת דניה הירוקה, שמטרתה הרחבת שכונת הוד הכרמל – דניה בעיר. התוכנית כללה הקמת מתחם מגורים, 3,500 מ"ר שטחי מסחר, -3,400 מ"ר למבנים ומוסדות ציבור, 14,072 מ"ר מלונאות 35-ו דונם שטחים פתוחים.

לדברי עו"ד בירן: "נראה כאילו הוועו דה המחוזית והארצית זלזלו בטענותיה של הוועדה המקומית, שהתנגדה לתוו כנית ובעיקר לצפיפות הגבוהה באזור שמועד לשריפות. אנו שמחים שבית המשפט זיהה את הבעייתיות והסכנה לחיי אדם".

 ??  ?? עו"ד בירן. בית המשפט זיהה את הסכנה
עו"ד בירן. בית המשפט זיהה את הסכנה

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel