Israel Hayom

מגדל חדש לבנק הפועלים בת"א

-

החברות ויתניה ודלק מוטורס חתמו עם בנק הפועלים על הסכם מחייב למכירה של מגדל משרדים שלם בפרויקט ויתניה תל אביב ברחוב לה-גווארדיה.

הבנק ירכוש מהשותפות 60 אלף מ"ר בשלב ג' של הפרויקט, הכוללים מגדל משרדים בן 40 קומות ובניין מרו קמי בן 5 קומות, שייבנה בצמוד ובהו משך למגדל. המגדל נרכש ברמת מעטפת ונמכר עם 1,147 מקומות חניה. בתמורה ישלם הבנק 970-כ מיו ליון שקל.

מועד המסירה של המגדל נקבע 52-ל חודשים מיום חתימת ההסו כם, כאשר לשותפות אפשרות לדחות מועד זה 90-ב ימים נוספים.

הפרויקט יכלול עם השלמתו 3 מגדלים של 40-כ קומות כל אחד, שבהם 120-כ אלף מ"ר משרדים, 10,000 מ"ר שטחי מסחר, 7,000 מ"ר מלונאות ואולמות קונגרסים 12-ו אלף מ"ר למגורים 200-כ( יח"ד). כמו כן ייבנו 5,000 מ"ר שטו חים ציבוריים, שיימסרו לעיריית תל אביב.

בימים אלה החברה מסיימת לאכלס את המגדל הראשון בפרויקט, הכולל 40-כ אלף מ"ר 31-ב קומות משרדים מעל 5 קומות מסחר.

 ?? הדמיה: ישר אדריכלים ?? הבניין של בנק הפועלים בפרויקט ויתניה תל אביב
הדמיה: ישר אדריכלים הבניין של בנק הפועלים בפרויקט ויתניה תל אביב

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel