Israel Hayom

סוף להתחמקות ממכרזים

-

לאחר עשור של מאבק בג"ץ פסק שעיריות לא יוכלו עוד להתו חמק מעריכת מכרזי בנייה ותשו תיות באמצעות העברתם לתאגידים מקומיים. העתירה של ארגון אמון הציבור והתאחדות הקבלנים בוני הארץ תחייב תאגידים של רשויות מקומיות לפעול על פי חוק חובת המו כרזים, לרבות בתחום הבנייה והתשו תיות. העתירה הוגשה על ידי ארגון אמון הציבור בשנת 2011 באמצעות פרופ' עומר דקל, וההתאחדות הצטו רפה אליה.

בצעד חריג חייב בג"ץ את שר הפנים להתקין בתוך 90 ימים תקנות, לצורך החלת חוק חובת המכרזים על התאגיו דים המקומיים.

למעשה, עוד בשנת 2002 קיבלה הכנסת תיקון לחוק חובת המכרזים, במסגרתו הוחלה עקרונית חובת עריו כת מכרז על תאגידים מקומיים. אך תוקף הוראות התיקון לחוק הותנה בהתקנת תקנות, ששר הפנים נמנע מלהתקין מזה שני עשורים בשל לחו צים פוליטיים, כפי שהודתה המדינה בדיונים אינסופיים בבית המשפט.

בישראל יש כיום 500-כ תאגידים מקומיים, שנמצאים בבעלות או בשו ליטת הרשויות המקומיות, בעלי מחזור שנתי מצטבר של מיליארדי שקלים, האוחזים בסמכויות נרחבות ונחשבים זרוע ביצוע. למשל: מוריה של עיריית ירושלים, יפה נוף של עיריית חיפה, החו ברה לפיתוח של עיריית פתח תקווה, ח.ל.ת של עיריית נתניה, אתרים של עיו ריית תל אביב ורבות אחרות.

מנכ"לית אמון הציבור, תמי לנדסו מן: "יש לממשלה החדשה הזדמנות להוכיח שהיא אכן ממשלת שינוי, שתו ביא ליישום מהיר ומקצועי של ההסו דר, תוך מתן הזדמנות אמיתית לעו סקים קטנים ולכל מי שאינו מקורב לצלחת".

נשיא ההתאחדות הקבלנים, ראול סרוגו: "זו החלטה שתעשה סדר בענף, תייצר ודאות ותאפשר לעיריות לנהל את כספי הציבור בשקיפות".

את התאחדות הקבלנים בוני הארץ ייצגו בעתירה עורכי הדין איה רייךמינא וינון חימי, המצטרפים בימים אלה למשרד פישר .)FBC(

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel