Israel Hayom

המדינה לא תעמוד בפקק במשך עשור"

שרת התחבורה מירב מיכאלי קוראת לשלב בכל פעולה תכנונית פתרונות לכלל אמצעי התחבורה, מהליכה ברגל ועד רכבות

-

"מדינת ישראל לא תעמוד בפקק במשך עשור, עד אשר תשתיות הסעות ההמונים תושלמנה", מצהירה שרת התחבורה הנכנסת, ח"כ מרב מיכאלי. "לא נעמוד בכך אנושית, כבו נות ובני אדם בדרכים, ולא כלכלית וסביבתית כמדינה".

היא קוראת להציב את ההשקו עה בתחבורה הציבורית ובחלופות הרכב הפרטי "לא ככותרת, אלא כעיו קר המאמץ, ההשקעה וההכוונה של משרד התחבורה, יחד עם כלל השוו תפות והשותפים בממשלה והרשויות המקומיות".

מבחינתה, לא די בתוכניות התשתית הנוכחיות, וכוונתה בכל פעולה תכנונית לקדם שילוב של כלל אמצעי התחבוו רה – מהליכה ברגל, דרך אופניים וכלי תחבורה זעירים ועד לאוטובוסים ורכו בות. "יש לגבות כל פיתוח תשתית בשיו פור משמעותי בהיקף ובאיכות השירות התחבורתי. כדי להגיע לכך, עלינו לשלב ידיים – במדיניות התחבורה, הפנים והתכנון, השיכון והגנת הסביבה".

לדבריה, המפתח לתחבורה ציבורית הולמת מצוי באמון האזרחים ביכולתם להגיע ממקום למקום. "עלינו לייצר מדיניות שמשיבה את האמון הזה, מהו תכנון הראשוני ועד לחוויית הנסיעה בפועל. תכנון שישולב עם הצורך לייצר שוויון בתחבורה, שמוביל לשוויון בהזדו מנויות ולשוויון בחיים".

היא מודיעה כי כבר מהתקציב הקו רוב מדיניות משרד התחבורה תכלול:

העדפה משמעותית לנתיבי תחבורה ציבורית, תוך מתן תמריצים לרשויות המקומיות באמצעות השקעה נרחבת בהכפלת השירות עצמו, כך שיהיה מיו צוי מלא של הנת"צ.

מתן עדיפות לתחבורה הציבורית בתקציב ,2022 ושילוב בין תקציבי פיו תוח לשיפור איכות השירות והגדלת תדירות מבוססת נתונים.

חיזוק החברות הממשלתיות האמוו נות על מערך הרכבות והרכבות הקו לות, כך שיעמדו בכלל יעדי הפיתוח שהוצבו להן.

הטמעת תוכנית לאומית לתחבורה מקיימת בתוך הערים.

הסדרה בטוחה וגמישה של כלי תחו בורה זעירים, והוספת ההתייחסות לתנועה בכלי תחבורה מגוונים בעת תכנון שכונות חדשות ובכל עבודות התשתית. מעבר לתחבורה חשמלית נקייה.

"יש לגבות כל פיתוח תשתית בשיפור משמעותי בהיקף ובאיכות השירות התחבורתי"

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel