Israel Hayom

2,000 דירות בחודש למכירה

דירות 4 חדרים נמכרות סביב 2 מיליון שקל. דווקא דירות 3 חדרים הן המבוקשות ביותר. הסקירה השבועית ממערכת yzer מבית יד2

-

השבוע סקרנו עבורכם באמצעות yzer את המידע הנדל"ני אודות בת ים, עיר של 160,000-כ תושבים.

הכי מבוקשות השכונות המבוקשות ביותר בעיר:

דרום מערב ותיק > פארק הים > רמת הנשיא > עמידר > הגבול רוטשילד > לב העיר.

דרום המערב הוותיק מוביל בכמות החיפושים הייחודים בלוח יד2 בשנה האחרונה, עם 39,000-כ חיפושים לרו כישת דירה.

דירות 3 חדרים הן הנכס המבוקש ביותר עם 31.3% מכלל הביקושים, וקרוב 200,000-ל חיפושים בשנה האחרונה בלבד.

התפלגות החיפושים בשנה האחרוו נה על פי סוגי הדירות, מתוך כלל החיו פושים: 2 חדרים – ‪3 ,21%‬ חדרים – ‪4 ,31.3%‬ חדרים – ‪5 ,26.2%‬ חדרים – ‪6 ,14.2%‬ חדרים – .7.2%

דירות למכירה כמה דירות יד שנייה מוצעות למכירה בעיר?

על פי נתוני מערכתyzer , בארבעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עמדה כמות הדירות יד שנייה המוצו עות למכירה בעיר על קרוב 2,000-ל דירות בחודש.

השכונות בעלות היצע הדירות הגו דול ביותר (לפי סדר יורד): דרום מערב ותיק > לב העיר > רוטשילד עצו מאות > רמת יוסף > רמת הנשיא > עצמאות יוספטל.

בדרום מערב הוותיק ההיצע הגבוה ביותר לדירות יד שנייה, עם 1,500-כ דירות שהוצעו למכירה בשנה האחרוו נה, לעומת 390-כ בעצמאות יוספטל.

ההיצעים לכל סוג נכס, מתוך כלל ההיצע לדירות יד שנייה: 2 חדרים – ‪3 ,21.3%‬ חדרים – ‪4 ,42.6%‬ חדרים – ‪5 ,25.8%‬ חדרים – ‪6 ,8.7%‬ חדרים – ‪7 ,1.2%‬ חדרים ומעלה – .0.4%

בת ים וקורונה

בחודש אפריל, סמוך להתפרצות הנגיף, עמד מספר החיפושים לרכיו שת דירה בעיר על 59,850-כ חיפוו שים. ביוני 2020 נרשמה עלייה משו מעותית 98,000-כל חיפושים. בקיץ 2020 המשיכה עלייה תלולה במסו פר החיפושים עד לשיא של 127,550 באוקטובר. הכניסה לסגר השלישי בדצמבר הביאה עימה ירידה לכ109,350 חיפושים. 2021 נפתחה עם עלייה הדרגתית, עם 119,450 חיפוו שים באפריל .2021

בכמה מכרתם? בכמה נמכרו בפועל דירות בבת ים (בממוצע ברחבי העיר)?

2 חדרים: 24,077 שקל למ"ר 1,213,164( שקל). שכירות: 3,302 שקל. 196 עסקאות.

3 חדרים: 21,237 שקל למ"ר 1,431,594( שקל). שכירות: 4,195 שקל. 696 עסקאות.

4 חדרים: 21,323 שקל למ"ר 1,995,414( שקל). שכירות: 5,511 שקל. 373 עסקאות.

5 חדרים: 20,159 שקל למ"ר )2,454,319 שקל). שכירות: 7,102 שקל. 194 עסקאות.

עסקאות ומחירים

על פי נתוני המערכת ורשות המיו סים, בשנה האחרונה בוצעו 1,533 עסקאות בעיר.

בחודש מרץ, למשל, נמכרה דירת 4 חדרים ברחוב השבטים ,16 בשטח 103 מ"ר, תמורת 2,169,550 שקל 21,064( שקל למ"ר).

שיעורי התשואה

2 חדרים – ‪3 ,2.9%‬ חדרים – ,3% 4 חדרים – ‪5 ,3.2%‬ חדרים – .3.4% השכונה המובילה בשיעורי התשואה היא לב העיר, עם 3.3% תשואה.

 ??  ?? חיפוש דירות 3 חדרים בשכונות העיר בשנה האחרונה
חיפוש דירות 3 חדרים בשכונות העיר בשנה האחרונה
 ??  ?? היצע דירות 3 חדרים בשכונות העיר בשנה האחרונה
היצע דירות 3 חדרים בשכונות העיר בשנה האחרונה
 ??  ?? היצע מפולח לפי חדרים
היצע מפולח לפי חדרים

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel