Israel Hayom

משפט נתניהו: אושרה דחייה בשבוע נוסף

-

ביהמ"ש המחוזי בירושלים קיבל חלקית את בקשת התביעה במשפט נתניהו לדחייה בהגשת החומרים, והאריך אותו בשבוע נוסף. הדיונים שתוכננו לשבוע הבא בוטלו, והחקירה של העד אילן ישועה תתחדש ב 12 ביולי.

ב 9 ביוני ביהמ"ש נענה לדרי שות ההגנה למסור חומרי חקירה חדשים לידיהם עד שלשום. לאחר מכן המועד הוארך ביום אחד, וח קירת העד ישועה תתחדש לאחר העברת החומרים ב 5 ביולי.

המדינה ביקשה שלשום להאריך בשבועיים נוספים את פרק הזמן שהיא זקוקה להעברת חומרי החקירה, או הארכה של חודש ושבוע תוך כדי שמיעת עדותו של עד התביעה הבא אבי ברגר בשבוע הבא.

 ??  ?? אילן ישועה
אילן ישועה

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel