Israel Hayom

פריסת חובות והסדרתם: מיזם חדש יאפשר חזרה לעבודה של בעלי חוב

- היאלי יעקבי הנדלסמן

מיזם משותף של שירות התעסוקה ורשות האכי פה והגבייה יאפשר חזרה לע בודה של חייבים תוך פריסת חובותיהם והסדרתם.

בישראל ישנם כחצי מיליון חייבים, והיקף החובות נאמד ב 56 מיליארד שקלים. עם פרוץ משבר הקורונה ומדיניות הסגרים שננקטה כדי להתמודד עם התפשטות הנגיף, גאה מספר דורשי העבודה להיקפים חסרי תקדים, ובשיאו של המשבר, בא פריל ,2020 האמיר מספר דורשי העבודה לכ 1.135 מיליון איש.

מעבר לפגיעה באוכלוסיית השכירים, מרבית העסקים חדלו מפעילותם במהלך הסג רים. חלק לא מבוטל מהם הת קשו להתאושש וחלקם אף נאל צו להיסגר. כתוצאה מכך, שנת הקורונה הותירה שכירים ובעלי עסקים רבים עם חובות גדולים, שהשלכותיהם ייאמדו בשנים הקרובות. לאור זאת, מעריכים ברשות האכיפה והגבייה, כי היקף החייבים והחובות צפוי לגדול בשנה הבאה כביטוי להשלכות משבר הקורונה.

ב 13 החודשים האחרונים, מא פריל 2020 נפתחו יותר מ 350 אלף תיקים במערכת ההוצאה לפועל ובסך הכל ישנם כיום במ ערכת יותר מ 2 מיליון תיקים פעילים ו 500 אלף חייבים. אין עדיין עלייה משמעותית במספר התיקים בהוצאה לפועל בעקבות משבר הקורונה, אך ההערכה היא, כאמור, כי תהיה עלייה בהמשך.

לדברי מנכ"ל שירות התע סוקה, רמי גראור: "שירות הת עסוקה הקים מיזם משותף עם הרשות לאכיפה וגבייה להסד רת חובותיהם, על מנת שישו בו במהרה למסלול חיים יצרני ובתעסוקה מלאה".

 ?? צילום: שלומי אמסלם, לע"מ ?? גראור
צילום: שלומי אמסלם, לע"מ גראור

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel