Israel Hayom

"הגידול בצריכת החשמל לא תואם את תוכניות הממשלה"

- ערן בר טל

בדברים שאמר אתמול מנכ"ל פורום יצרני החשמל הפרטיים, נתי בירנבוים, במסיבת עיתו נאים בה הוצגה עבודה מקיפה בתחום, טען ש"המעבר לתחבו רה חשמלית וחשמול סקטורים רבים יוביל לגידול שנתי של כ 3.5% בביקושים, בעוד תו כניות הממשלה מתבססות על גידול של 2.8% בלבד", אמר בירנבוים תוך הצגת עבודה שנ ערכה על ידי .BDO

חן הרצוג, הכלכלן הראשי בפירמת רואי החשבון והיוע צים, אמר ש"המאבק במש בר האקלים מחייב מעבר מהיר מדלקים מזהמים לחשמל נקי וזול יותר. אם לא נתאים את תוכניות הפיתוח של משק הח שמל, נמצא את עצמנו בעוד 5 שנים עם מחסור בחשמל שיעכב את המעבר לכלכלה דלת פחמן".

לפיכך, פורום יצרני החש מל הפרטיים קורא לעדכן את תחזית הביקוש למשק החשמל באופן מיידי, ולהיערך לגידול משמעותי בצריכת החשמל במשק. זאת לאור השינויים הצ פויים בתמהיל האנרגיה הקיים ומעבר לשימוש מסיבי בחשמל, המחייבים היערכות מתאימה של המשק. בירנבוים הוסיף כי עד לאחרונה חברת החשמל היתה גורם הידע היחידי בענף, אך כיום 40% מייצור החשמל מתבצעים על ידי יצרנים פר טיים, ויחד עם יצרני האנרגיות המתחדשות למעשה רוב הייצור כבר אינו בידי חברת החשמל.

לדבריו, העבודה שהוצגה אתמול חשובה ומעמיקה ברמה לאומית.

מהעבודה שהוכנה בעבור הפורום עולה כי "נוכח המה פכה במשק האנרגיה - בדגש על כניסה מסיבית של כלי רכב חשמליים, חשמול מערכות הת חבורה הציבוריות )רכבת יש ראל, רכבות קלות, מטרו, אוטו בוסים( וחשמול סקטורים רבים כמו תעשייה, משקי בית, מים ואחרים - הביקוש לחשמל יגדל בקצב של כ 3.5% בשנה. המעבר לאנרגיה חשמלית תורם להק טנת פליטות ולהוזלת עלויות, אולם מחייב שינוי באופן תכ נון משק האנרגיה תוך הבטחה שלישראל יהיו יכולות ייצור חשמל מספקות, שיענו על הצ רכים הצפויים העתידיים".

תחזית הביקוש הנוכחית לח שמל מתבססת ברובה על מג מות עבר כמו הגידול בתמ"ג אך מתעלמת משינויים טכנולו גיים, מבניים ורגולטורים.

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel