Israel Hayom

הפיל שבחדר: בקרוב - העלאת מסים

- ערן בר טל

נראה שאנחנו עדיין רחוקים מלדבר מפור שות על הפיל שבחדר - העלאת מסים - אבל עבודות ההכנה החלו. ברמה ההצהרתית, "לא יהיו העלאות מסים", אבל כמו תמיד אפשר לברוח להגדרות: האם ביטול פטור ממס נחשב כהעלאת מסים? לפי ההגדרה הבלשנית - לא. מהותית - ודאי שכן.

כך גם הטלת אגרות, כמו אגרת גודש ומס נסועה - רעיון שלפיו נהגים ישלמו לפי מספר הקילומטרים שהם נוסעים בפועל. לכל אחד מההיטלים והאגרות האלה יכול להיות רציונל סביר בהחלט, אך במצטבר הם ייקרו את חיינו. שר האוצר אביגדור ליברמן החל ברפורמה מב נית חשובה באוצר, שבמסגרתה יפוטרו 18 בעלי משרות ויינקטו צעדים נוספים לצמצום ההוצאות. במקביל, הוא מדבר על השקעות עתק בתשתיות ובקידום חדשנות, כמו גם מחויבות הממשלה לה שקעה גדולה בבריאות ובחינוך.

גם אתמול השר חזר על מחויבויות השקעה אלו ואחרות, כמו סבסוד מעונות יום להורים עובדים ומענקים לקשישים. אם מקשיבים לדבריו תוך קטלוג ההצעות לטבלת השקעות, הצעות והכ

נסות, נראה שבטווח המיידי עמודת ההכנסות נשארת יתומה. זו התהייה הגדולה מקווי היסוד של הממשלה ומאז שהוקמה, גם מההצהרות של השר הבכיר בה, שממונה על משרד האוצר ועל ועדת הכספים.

ליברמן מנסה למלא את העמודה הזו עם החזרי ההשקעה הצפויים מההשקעה בתשתיות ובחדש נות, כמו גם צמצום ההוצאות, אבל זה ודאי לא מספיק. אימוץ מס החברות המינימלי, בהמשך להחלטת ה ,G7 נראה כמו צעד מתבקש, אך לא בטוח שנכון לזנק על המציאה.

ממשלות במצוקה מנצלות כל הזדמנות ליהנות מעוד תוספת מס, אך לעניין הזה יש היבטים נוספים, וראוי לשדר אווירה פרו עסקית מאשר להיות הראשונים לאמץ את מתווה המס החדש.

שר האוצר אביגדור ליברמן החל ברפורמה מבנית חשובה באוצר, שבמסגרתה יפוטרו 18 בעלי משרות ויינקטו צעדים נוספים לצמצום ההוצאות

 ??  ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel