Israel Hayom

באופוזיציה לא מבזבזים זמן: המהלך שיפרק את רפורמת הכשרות של כהנא

בהצעת החוק שהגיש ח"כ אופיר סופר, רב מקומי יוכל לספק שירותי כשרות רק במקום פעילותו או במקום שמועצת הרבנות הראשית תמנה ● ועדת תקן כשרות תוכפף למועצת הרבנות הראשית ● הממונה על הכשרות יהיה כפוף למועצת הרבנות

- חנן גרינווד

באופוזיציה מנצלים את רג עיה האחרונים של הכנסת על מנת לנסות ולפרק את אחת הרפו רמות המשמעותיות ביותר של הממשלה הקורסת - רפורמת הכ שרות של סגן שר הדתות מתן כהנא. מטרת יוזם הצעת החוק לתי קון רפורמת הכשרות, ח"כ אופיר סופר )הציונות הדתית( היא לא לאשר אותה כרגע, אלא להכניס אותה להסכם קואליציוני עתידי במידה שתוקם ממשלת ימין בכנסת הנוכחית או לאחר הבחירות, אם הימין יגיע לרוב של .61

במסגרת הרפורמה, שהוצגה לפני כשנה, ביקש כהנא להפוך את הרבנות הראשית לרגולטור ולאפשר פתיחת תאגידי כשרות שיספקו את שירותי הכשרות לבתי העסק. מתנגדי החוק,

ובהם הרבנות הראשית עצמה, טענו כי מדובר ברפורמה שתגרום לפגי עה אנושה בצרכני הכשרות ותגביר את ההונאות בתחום. חרף ההתנגדות החוק אושר בכנסת. כבר עתה מותר לכל מועצה דתית לספק כשרות בכל מקום שתרצה בישראל, ובת חילת ינואר 2023 יוכלו על פי החוק לפעול תאגידי כשרות.

חיזוק כוחה של הרבנות

בהצעת החוק שהגיש ח"כ סופר, הוא מחזק מהותית את כוחה של הר בנות הראשית לעומת המצב הקיים לאחר אישור הרפורמה. בין היתר הוא מציע כי רב מקומי יוכל לספק שי רותי כשרות רק במקום פעילותו או במקום שמועצת הרבנות הראשית תמנה אותו, ותבוטל האפשרות לש לושה רבני ערים להקים תקן כשרות מתחרה לרבנות הראשית, כפי שאושר ברפורמה. כמו כן, תוקם ועדת תקן כשרות שתוכפף למועצת הרבנות הראשית והממונה על הכשרות יהיה כפוף למועצת הרבנות הראשית.

גופי כשרות פרטיים יוכלו לפ עול רק כתוספת לרבנות המקומית ועמידה בתקן הכשרות, ולא יפעלו כמתחרים לרבנות הראשית, והונאה בכשרות תיחשב על פי דין תורה, כפי שהיה טרם תיקון החוק. נושא נוסף שמוצע הוא ששר הדתות יקים

חברה ממשלתית לכשרות, זאת על מנת לנתק בין משגיח למושגח, כפי שקורה היום, אך לשמור על השליטה במדינה - וברבנות.

ארגון "כושרות" בירך על המהלך: "החוק החדש של ח"כ אופיר סופר לוקח אחריות על הכשרות ומוביל את מדינת ישראל למערכת כשרות טובה, איכותית ושקופה".

ח"כ אופיר סופר הוסיף: "העניין המרכזי בהצעת חוק הוא שמדינת ישראל לוקחת אחריות על הכשרות מרמת המשגיח, שיהיו לו תנאים סו ציאליים מלאים, ועד הרבנות הרא שית לישראל, שתקים ועדת תקן כשרות בכמה רמות כשרות.

 ?? ?? ח"כ אופיר סופר צילום: אורן בן חקון
ח"כ אופיר סופר צילום: אורן בן חקון

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel