Israel Hayom

מדאיג: ישראל בדרך לאבד את E1

- אריאל כהנא

תושבים ערבים מהכפר א זעים מרחיבים את פעולותיהם לתפי סת האזור האסטרטגי "מבשרת אדומים" ,(E1) שבין מעלה אדו מים לירושלים. בסיור שערכנו שלשום במקום, ניתן היה לראות נטיעות עצים חדשות, גדרות שנוספו בשבועות האחרונים, קו מים ועוד. פעולות אלה מצטרפות לתפיסה הראשונה של השטח, כפי שנחשפה ב"ישראל היום". נוסף על כך, יש באזור ,E1 המשת רע על שטח של 12 ק"מ רבוע של אדמות מדינה, מובלעות של בדואים שבמקומות רבים פולשים לאדמות שאינן שלהם.

את צעדי ההשתלטות הער בית על השטח חשף פורום עוטף ירושלים, הפועל לשימור אדמות המדינה בצד המזרחי של ירוש לים. אזור "מבשרת אדומים" שנוי במחלוקת קשה בין ישראל לבין הפלשתינים ומדינות המערב שמגבות אותם. ישראל מעוניינת ליצור רצף אורבני בין ירושלים לבין מעלה אדומים ויישובי גוש אדומים, בהתאם לחזון ירושלים הרחבה שבו האמין ראש הממשלה המנוח, יצחק רבין.

מהיחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים, נמסר כי "המרחב המדובר נמצא תחת פיקוח ומעקב שוטף, וככל שיש בנייה בלתי חוקית, הדבר מטו פל בערוצי הפיקוח והאכיפה. האכיפה מבוצעת באופן שוטף, וכן בכפוף לסדרי העדיפויות והשיקולים המבצעיים".

 ?? E1 ?? השטח האסטרטגי
E1 השטח האסטרטגי

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel