Israel Hayom

פורשים מקבוצת רכישה יפצו חבריהם 15-ב מיליון שקלים

-

פסק בוררות שניתן לאחרונה בתום הליך משפטי בנוגע לניסיון פרישה של חברי קבוצת הרכישה "ב.ס.ר שרונה" שופך אור על מידת עצמאותם של רוכשים במ סגרת קבוצת רכישה.

במסגרת הליך הבוררות תבעו חברי הקבוצה 20-כ חברי קבוצה אחרים שסירבו לשלם לקופת הקבוצה ולחתום על הסכם מימון. הסיבה לסירוב היתה טענת המ פרים כי הוצגו להם מצגי שווא ע"י החברה שארגנה את הקבוצה בראשית דרכה, באופן המקנה להם את הזכות לביטול ההסכם.

פסק הבוררות שניתן ע"י השו פט )בדימוס( צבי זילברטל קבע כי אין תוקף להודעות הביטול וכי עליהם לשלם לקופת הקבוצה כנדרש. בנוסף, השית הבורר על הנתבעים תשלומי ריבית לקבוצה, פיצוי מוסכם והוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

מעורכי הדין פיטרו ולסקי, שייצגו את הנתבעים, נמסר: "הגם שמרביתה המוחלטת של התביעה ע"ס 53 מיליון שקלים נדחתה, מדובר בפסק בוררות מצער שנותן גושפנקא להנצחת פרקטיקות פסולות של מעשי הטעיה והונאה המשעבדות את נפגעי הקבוצה לגחמות גורמים חסרי אחריות. לפיכך, אנו מצרים על פסק הבו רר, ומוצאים לנכון להדגיש כי התביעות נגד מארגני הקבוצה המקוריים, חב' מינהל מגורים, ממשיכות״.

 ?? ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel