Israel Hayom

מסתכלים סביב

סקר חדש קובע: ל 59% מהעובדים חשוב שמקום העבודה יפעל לפי ערכים סביבתיים

- היאלי יעקבי הנדלסמן

59% מהעובדים ציינו שח שוב להם שמקום העבודה שלהם יפעל לפי ערכים סביבתיים, כך עולה מסקר שנערך על ידי אתר ניהול הקריירה JobMaster בקרב 250 עובדים ועובדות.

סקר זה בחן עמדות ופרקטי קות של ארגונים בכל הנוגע לא חריות סביבתית. מהסקר עולה כי אף שעמדות העובדים ביחס לשמירה על ערכים סביבתיים הן אוהדות מאוד, הרי באופן מעשי הפרקטיקות הנהוגות בארגונים לא סביבתיות במיוחד. משתתפי הסקר התבקשו להתייחס לשורה של פרקטיקות סביבתיות ולדרג באיזו מידה הן נהוגות במקום הע בודה שלהם. כך למשל 82% ענו שהארגון שלהם כלל לא הפך לי דידותי לרוכבי אופניים. גם לגבי שימוש משותף בכלי רכב: 65% ענו שהוא אינו נהוג במקום הע בודה שלהם, ולעומת זאת 5% ענו שבמידה רבה.

באשר להפרדת אשפה: 63% ענו שהיא כלל אינה נהוגה ו 14% ענו שבמידה רבה. מבחינת איסוף רכי בים אלקטרוניים למיחזור: 62% ענו שהיא אינה נהוגה כלל ו 12% ענו שכן במידה רבה. לגבי השאלה כיצד אתם נוהגים להגיע למקום העבודה שלכם: 49% ענו ברכב פרטי.

לדברי ליבי פטל, מנהלת תחום מעסיקים באתר ניהול קריירה :JobMaster "נושא הגנת הסבי בה הפך בשנים האחרונות לאחד הנושאים המטופלים ביותר בשיח הישראלי והעולמי, ומטבע הדברים הוא גם לא פסח על שוק העבודה. יחד עם זאת, עדיין רואים שבפועל יישום של עקרונות סביבתיים נעשה באופן חלקי בלבד. הרבה מקומות עבודה מתקשים להטמיע באופן מלא ויומיומי תפיסות סביבתיות".

 ?? ?? רוכבי אופניים צילום: יהושע יוסף
רוכבי אופניים צילום: יהושע יוסף

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel