Israel Hayom

מפולת בפנסיה? "הציבור עלול להיכנס לפאניקה"

המשבר העולמי בשוק ההון השפיע על החיסכון שלנו בקרן הפנסיה ● עד כמה הפגיעה דרמטית? ● האם יש יתרונות במסלולי השקעה בקרנות הפנסיה? כל התשובות

- סוניה גורודיסקי

החרפת האינפלציה והצפי לע ליות ריבית אגרסיביות על ידי הבנקים המרכזיים ברחבי העולם, יחד עם מדיניות הסגרים בסין, מכ בידים על שוקי המניות בארץ וב עולם וגורמים למדדיהם להציג תשואה שלילית מתחילת השנה.

כ 600 מיליארד שקלים של הציבור מנוהלים בקרנות הפנסיה החדשות. כיצד המשבר בשוק ההון השפיע על החיסכון שלנו בקרן הפנסיה?

בישראל קיימים תשעה גופים המ נהלים את קרנות הפנסיה, שניים מהם חדשים יחסית )מור ואינפיניטי(. קרן הפנסיה הגדולה ביותר היא מנורה, שם מנוהלים כ 30% מהנכסים, ואח ריה הראל, מגדל וכלל.

מסלולי ההשקעה הנפוצים ביותר בשנים האחרונות הינם מסלולים לפי גיל, ובהם רמת החשיפה למניות יור דת לפי גיל, וכן מסלול מניות. כפי שניתן לראות מהגרף, התשואה של כל גופי הפנסיה היא שלילית מת חילת השנה.

את התשואה הטובה ביותר מתחילת השנה הציגה הראל, מלבד המסלול לבני 60 ומעלה שבו הובילה כלל. את התשואה הנמוכה ביותר בכל המסלו לים הציגה אלטשולר שחם.

במבט על 12 החודשים האחרונים, כל הקופות בכל המסלולים הצי גו תשואה חיובית למעט הקופה של אלטשולר שחם, שבשנים האחרונות הציגה תשואות שליליות בשלל הטיה למניות צמיחה וסין, ואחזקה נמוכה יחסית במניות ישראל.

לאחר חיסול הפוזיציות בסין, בא לטשולר החליטו להעביר את עיקר ההשקעות לארה"ב, אולם ההחלטה הזאת התבררה כטעות.

נציין כי תשואת החסר של בית ההשקעות אלטשולר ביחס למתח רים, גרמה לניוד של מיליארדי שק לים לקופות המתחרות.

"יוביל לטעויות"

נעזרנו באייל סיאני, סמנכ"ל בק וואליטי ביטוח ופיננסים וחבר ועדת הפיננסים בלשכת סוכני הביטוח, כדי לעשות סדר בנושא. סיאני מציין כי "מניסיון העבר, בעיתות כאלה חלק לא קטן מן הציבור עלול להיכנס לפאניקה, אשר עשויה להוביל אותו לטעויות שלמעשה 'מקבעות' את ההפסד שנוצר מהירידות בשווקים.

בניתוח שביצענו לגבי תשואות העבר בקרנות הפנסיה ב 23 השנים האחרונות ,(2021-1999) מצאנו שרק בשנתיים מתוך ה 23 היו תשואות שנ תיות שליליות של -6.47% בממוצע. כמו כן, בכל שנה עוקבת לשנה שבה היתה תשואה שלילית, היתה תשואה חיובית גבוהה של 18.17% בממוצע".

האם יש יתרון מיוחד במסלולי ההשקעה בקרנות הפנסיה?

"חשוב לדעת כי הפגיעה בחיס כון בקרנות הפנסיה החדשות פחות דרמטית מיתר מוצרי החיסכון, וזאת כיוון שכ 27% מכספי החוסכים בק רנות הפנסיה נמצאים באיגרות חוב אשר מבטיחות תשואה שנתית בשיעור של 4.86% צמוד למדד".

אני נמצא במסלול מניות. האם ניתן לעבור למסלול השקעה אחר?

"כן. בקרנות הפנסיה יש מגוון מס לולי השקעה בעלי מאפיינים שונים ורמות סיכון שונות. ניתן לבקש לע בור למסלול השקעה אחר, והכספים יועברו תוך 3 ימי עסקים בלבד. ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה ישי רה לחברה המנהלת או באמצעות האזור האישי באתר החברה או בא מצעות בעל רישיון פנסיוני. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע טרם קבלת החלטה בנושא כדי לבחון התאמה של מסלול ההשקעה החדש לצרכים האישיים, לרמת הסיכון הרצויה ול טווח ההשקעה.

"זכרו: מעטים האנשים שהצליחו לתזמן את השוק באופן שבו ידעו לה עביר את הכספים למסלול 'סולידי' בתחילת הירידות בשווקים, ולחזור למסלול השקעה עם חשיפה גבוהה למניות בתחילת העליות בשווקים. לא מעט ממי שניסו לעשות זאת - הפסידו".

 ?? ??

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel