Corriere di Rieti

Ba­dan­te ma­roc­chi­no ru­ba cin­que­cen­to eu­ro al di­sa­bi­le che as­si­ste

: >

- " / " /

< 7 DA S

< G A// , 7 0 A// A// % ' )

$ % 7 &

+ 8

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy