Il Sole 24 Ore

| IL DE­CRE­TO FI­SCA­LE

-

Il de­cre­to fi­sca­le sca­de il 2 mag­gio, e la tap­pa del Se­na­to do­vreb­be con­clu­der­si en­tro i pri­mi die­ci gior­ni di apri­le. Tra i pun­ti sa­lien­ti ad­dio al­lo spe­so­me­tro per ac­qui­sti e ser­vi­zi ai fi­ni Iva, pro­ro­ga al 16 mag­gio del ver­sa­men­to del­la pa­tri­mo­nia­le sul­le at­ti­vi­tà scu­da­te, nuo­ve re­go­le sull’uso del con­tan­te

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy