Il Sole 24 Ore

| RI­FIU­TI CAM­PA­NIA

-

I ri­fiu­ti cam­pa­ni non pe­ri­co­lo­si po­tran­no es­se­re smal­ti­ti in al­tre re­gio­ni, pre­via in­te­sa in­te­sa tra la Cam­pa­nia e la re­gio­ne de­sti­na­ta­ria de ri­fiu­ti

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy