НО­ВЫЙ ГЕНДИРЕКТОР

Пред­се­да­тель прав­ле­ния АО «Ка­захте­ле­ком» Ку­а­ныш­бек Есе­ке­ев представил кол­лек­ти­ву Се­вер­ной РДТ но­во­го ге­не­раль­но­го ди­рек­то­ра – Ер­сай­на Дю­се­ма­ли­е­ва. Об этом со­об­щи­ла служ­ба по свя­зям с об­ще­ствен­но­стью ком­па­нии.

Delovoy Kazakhstan - - Companies & Markets -

Пред­се­да­тель прав­ле­ния от­ме­тил, что Ер­сайн Дю­се­ма­ли­ев за­ре­ко­мен­до­вал себя успеш­ным ру­ко­во­ди­те­лем с мно­го­лет­ним опы­том.«Уверен,что его про­фес­си­о­наль­ные и лич­ные ка­че­ства по­мо­гут ему про­дол­жить ра­бо­ту, на­прав­лен­ную на раз­ви­тие ком­па­нии и ре­а­ли­за­цию по­став­лен­ных пе­ред фи­ли­а­лом за­дач»,– под­черк­нул Ку­а­ныш­бек Есе­ке­ев.

Ер­сайн Дю­се­ма­ли­ев ра­бо­та­ет в ком­па­нии «Ка­захте­ле­ком» с 2003 го­да. В пе­ри­од с 2007 по 2017 год воз­глав­лял Аты­ра­ускую ОДТ. В свя­зи с вве­де­ни­ем но­вой ор­га­ни­за­ци­он­ной струк­ту­ры фи­ли­а­лов и ор­га­ни­за­ци­ей ре­ги­о­наль­ных ди­рек­ций в 2018 го­ду Ер­сайн Дю­се­ма­ли­ев был на­зна­чен ди­рек­то­ром по опе­ра­ци­он­ной эф­фек­тив­но­сти под­дер­жи­ва­ю­щих функций За­пад­ной РДТ.

На­граж­ден юби­лей­ны­ми ме­да­ля­ми «Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның тәу­ел­сізді­гіне 20 жыл», «Қа­за­қстан Кон­сти­ту­ци­я­сы­на 20 жыл», «Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның тәу­ел­сізді­гіне 25 жыл». В 2018 го­ду ему при­сво­е­но зва­ние «Үздік бай­ла­ныс­шы».

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.