Тү­мен қа­ла­сы­на ұша­тын жаңа рейс

Tengri - - Air Astana -

Әуе ком­па­ни­я­сы 2018 жы­лғы 2 мау­сым­нан ба­стап

Аста­на – Тү­мен жаңа рей­сін ашу­ды жос­пар­лап отыр, ол Embraer-190 ре­ак­тив­ті әуе ке­ме­лері­мен ап­та­сы­на үш рет — дүй­сен­бі, сәр­сен­бі және сен­бі күн­дері орын­да­ла­тын бо­ла­ды. Аста­на – Тү­мен ұшу са­па­ры­ның ұза­қты­ғы 1 сағат 40 ми­нут­ты құрай­ды. Тү­мен қа­ла­сы­ның тұрғын­да­ры мен қо­нақта­ры­на Оңтүстік және Оңтүстік-шы­ғыс Ази­яға, Та­яу Шы­ғы­сқа, сон­дай-ақ Ор­та­лық Азия мен Қа­за­қстан­ның қа­ла­ла­ры­на ыңғай­лы тоғы­су­лар ұсы­ны­ла­ды. Би­лет­тер­ді «Эйр Аста­на­ның» әуе би­лет­терін са­та­тын офи­стері­нен, сон­дай-ақ +7-717-258-4477 те­ле­фо­ны арқы­лы ақ­па­рат және брон­дау ор­та­лы­ғы­нан са­тып алуға бо­ла­ды. Сер­ви­стік алым­ды есеп­те­ме­ген­де, ба­рып-қай­ту би­летінің эко­ном-кла­стағы баға­сы 82 000 тең­ге­ден ба­ста­ла­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.