«Бір­жан — Са­ра»

Tengri - - Kazakhstan -

«Аста­на Опе­ра» те­ат­ры көп­шілік­тің на­за­ры­на ұлт­тық өнер­дің жа­уһа­ры — Мұқан Төле­ба­ев­тың «Бір­жан — Са­ра» опе­ра­сын жаңа му­зы­ка­лық-сахна­лық ре­дак­ци­яда, жаңа сце­но­гра­фи­я­мен ұсы­на­ды. Ән­ші Бір­жан сал мен да­рын­ды ақын Са­ра­ның ара­сын­да үл­кен се­зім пай­да бо­ла­ды, оған ескі әдет-ғұрып­тар ең­серіл­мей­тін ке­дер­гі жа­сай­ды. Опе­ра­да фе­о­дал­дық да­ла қоға­мы­ның бұры­нғы көрінісі жаңғыр­ты­лып, бай­лар­дың қа­таң озбыр­лы­қта­ры көр­сетіледі. М. Төле­ба­ев­тың опе­ра­сын­да су­рет­кер­дің мәң­гі өл­мей­тін иде­я­сы, жа­уы­зды­қ­пен және әділет­сіздік­пен ешқа­шан біт­пей­тін күрес жай­лы ба­ян­да­ла­ды. Қа­шан және қай­да: 22 және 24 на­урыз, «Аста­на Опе­ра», Аста­на.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.