Ал­ма­ты мұра­жайы

Tengri - - Kazakhstan -

Қа­за­қстан­ның оңтүстік аста­на­сы­ның мұра­жайы өте сұ­лу ғи­ма­рат­та ор­на­ласқан, бұл — бү­гін­гі за­манғы муль­ти­ме­ди­я­лық экс­по­зи­ци­я­лар­мен жа­рақталған, XIX ға­сыр­дағы сәу­лет өнерінің ес­керт­кі­ші бо­лып та­бы­ла­тын ғи­ма­рат. Мұн­да ҚР басқа мұра­жай­ла­ры­ның бір­де-біре­уін­де жоқ экс­по­нат­тар­ды көру­ге, ор­та ға­сыр­дағы кө­ше­мен жүру­ге, қа­ла аумағын­да жүр­гізіліп жатқан ар­хео­ло­ги­я­лық қаз­ба жұ­мыста­ры­ның фраг­мент­тері­мен та­ны­суға, Вер­ный қа­ла­сы (Ал­ма­ты­ның ескі аты) тұрғы­ны­ның қо­нақ бөл­месін көру­ге бо­ла­ды. Мұра­жай­да әр­бір та­ри­хи дәуір­ге үңі­лу мүм­кін­ді­гін туғы­за­тын біре­гей аху­ал қа­лып­та­сты­ры­лған.

Қа­шан және қай­да: сағат 10.00-ден 20.30-ға дей­ін, Қа­бан­бай ба­тыр к-сі, 132, Ал­ма­ты.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.