Шо­пинг

Tengri - - Destination -

Кә­де­сый­лар неме­се одан да ірірек сый­лы­қтар ретін­де Өз­бек­стан­нан не әке­лу­ге бо­ла­ды? Тоқы­ма, ке­ра­ми­ка, нақыш са­лы­нған, кесте­лен­ген заттар, кілем­дер, пы­шақтар, кеп­тіріл­ген же­містер — талғам­да­ры­ңы­зға қа­рай таң­даңы­здар. Қа­ла­ның ор­та­лы­ғын­дағы дү­кен­дер жас ди­зайн­шы­лар­дың әп-әде­мі жұ­мыста­рын ұсы­ну­ла­ры мүм­кін, бірақ со­лар­дың баға­ла­ры кей­де ша­ма­дан тыс жоға­ры бо­ла­ды. Естеріңіз­де бол­сын, Шы­ғы­ста са­уда­ла­са бі­лу ке­рек. Нақты са­тып алушы­ны көр­ген қо­жай­ын­ның баға­ны түсіруі әб­ден мүм­кін, сон­да сіз тар­тым­ды баға­дағы экс­клю­зив­тік бұй­ым­ның иесі бо­лып шы­ға ке­лесіз. Жоға­ры­да ай­ты­лған Чор­су ба­за­ры­нан өз­деріңіз­ге ұнай­тын нәр­сені та­бу­ла­ры­ңыз мүм­кін, оның баға­сы­на сүй­сініп, қай­ран қа­ла­сыздар. Жап­пай са­ты­лым­да са­па­сы тө­мен бұй­ым­дар­дың жиі кез­де­сетін­дерін ес­ке­ру­леріңіз ке­рек, сон­ды­қтан таң­да­удан қа­те­ле­с­пе­улеріңіз үшін, тә­жіри­белі же­тек­ші­ге сенім ар­тқан­да­ры­ңыз неме­се до­ста­ры­ңыз ұсы­нған сенім­ді са­ту­шы­ға барған­да­ры­ңыз дұрыс бо­ла­ды.

Ал ең ба­сты­сы: әбі­гер­шілік пен асы­ғы­сты­қты ұмы­ты­ңы­здар — осы ұғым­дар өз­бек діліне жат, мұн­да еш­теңе де тұтқиыл­дан ше­шіл­мей­ді. Қа­ла­ның тұрғын­да­ры си­яқты ізет­ті бо­лы­ңы­здар және жы­миып қой­ы­ңы­здар. Са­уда­ла­су­ды және қай­та-қай­та тек­се­руді ұмыт­паңы­здар, өйт­кені Шы­ғыс

Қо­жа На­сыр неме­се Ал­дар Кө­се си­яқты ай­ла­кер­лер­сіз Шы­ғыс бол­мас еді. Са­я­хат­тан ләз­зат алы­ңы­здар, сон­да сіз­дер­дің бір рет бол­са да, осын­да мін­дет­ті түр­де қай­тып оралғы­ла­ры­ңыз ке­леді.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.