«Мін­сіз үй» көр­месі

Tengri - - Destination -

Ағы­л­шын­дар өз­дерінің ай­на­ла­сын­да жай­лы жағ­дай жа­са­удың үл­кен ше­бер­лері екені бел­гілі. Әрі ол кез­дей­соқ емес. Көр­ме­ге атақты ак­тер­лар, спорт­шы­лар, са­я­сат­шы­лар және тіп­ті ко­роль­дік әу­лет­тің мү­ше­лері де ке­леді: мұн­да ар­хи­тек­ту­ра­лық жо­ба­лар­дан, құры­лыс ма­те­ри­ал­да­ры­нан, сән­дік ұсақ-түй­ек­тер­ден ба­стап, тұр­мыс са­па­сын жақ­сар­та­тын тех­но­ло­ги­я­ларға дей­ін­гі үй мен ин­те­рьер­ге қа­ты­сты­лар­дың бәрі бар. Нақ осы жер­де 1947 жы­лы әлем­ге бірін­ші қы­сқа толқын­ды пеш көр­сетіл­ді. Көр­ме­ге ке­лу­шілер үшін ұй­ым­да­сты­ру­шы­лар то­сын сый — қы­зы­қты тех­но­ло­ги­я­лық шоу дай­ын­даған.

Қа­шан және қай­да: 17 на­урыз – 2 сәуір, «Олим­пия» көр­ме ор­та­лы­ғы, Лон­дон, Ұлы­бри­та­ния. То­лық ақ­па­рат www. idealhomeshow.co.uk сай­тын­да

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.