Құр­мет­ті «Эйр Астана» жо­ла­у­шы­сы!

Tengri - - Air Astana -

Соңғы бір­не­ше жыл ішін­де бүкіл әлем са­я­хат­шы­ла­ры әр түр­лі қа­ла­ларға, ай­мақтарға және ел­дер­ге са­пар­ла­рын жос­пар­лап, қо­нақүй­лер­ді, ре­сто­ран­дар­ды, көр­нек­ті ту­ри­стік орын­дар­ды, мұра­жай­лар­ды және та­биғат­тың әсем көріністерін таң­дау кезін­де пікір­лер мен ұсы­ным­дар алу үшін Tripadvisor сай­тын бел­сен­ді қол­да­на­ды. Tripadvisor рей­тинг­тер­ді құра­с­ты­ру үшін сай­тқа кір­ген адам­дар­дың пікір­лерін пай­да­ла­на­ды, со­лар­дың әрқай­сысы­ның шы­най­ы­лы­ғы мен ри­я­сызды­ғы­на сенім­ділік бол­ма­са да, осы пікір­лер жет­кілік­ті мөл­шер­де көп жи­налған­да, қа­рас­ты­ры­лып оты­рған ны­сан­дар­дың са­па­сы­на әділ баға бе­ретін­дей жал­пы көріністі қа­лып­та­сты­ра­ды. 2017 жы­лы Tripadvisor сай­ты әуе ком­па­ни­я­ла­ры­на ар­налған бөлім­ді іс­ке қо­сты, он­да 2018 жы­лғы жаһан­дық рей­тинг жа­ри­я­лан­ды. Мен 30-дан астам ел­ден 589 са­я­хат­шы­ның пікір­лерін (мақа­ла жа­зы­лған кез­де) есеп­ке алу қо­ры­тындысы бой­ын­ша, «Эйр Астана» ком­па­ни­я­сы­ның ең үздік ай­мақтық әуе ком­па­ни­я­сы бо­лып та­ны­лған­ды­ғы­на қу­а­ны­шты­мын. Сіз­дер­ге қол­дау көр­сет­кен­деріңіз үшін, ал әріп­те­стері­ме осы­ны жа­саған­да­ры үшін алғы­сым­ды ай­тқым ке­леді. Біз қыз­мет­тері­міздің са­па­сын жақ­сар­ту үшін жұ­мысы­мы­зды жалға­сты­ра­мыз және сіз­дер­дің жаңа пікір­леріңіз бен ұсы­ны­ста­ры­ңы­зды кү­те­міз.

Жақын­да біз Астана мен Ре­сей­дің оңтүсті­гін­де ор­на­ласқан Тү­мен қа­ла­сы ара­сын­дағы рей­сті іс­ке қо­са­мыз. Бұл –

«Эйр Астана» әуе ком­па­ни­я­сы тұрақты әуе қа­ты­на­сын ор­натқан Ре­сей Фе­де­ра­ци­я­сын­дағы жетін­ші қа­ла, біз Тү­мен қа­ла­сы­нан және оны­мен көр­шілес ай­мақтар­дан ұша­тын жо­ла­у­шы­лар­ды біздің кең ауқым­ды желі­мізді және ма­ра­пат­тарға ие болған сер­висі­мізді пай­да­ла­нуға шақы­ру мүм­кін­ді­гін асы­ға кү­те­міз.

«Эйр Астан­амен» ұшу са­пар­ла­ры­ңыз жай­лы бол­сын!

Құр­мет­пен,

Пи­тер Фо­стер,

«Эйр Астана» әуе ком­па­ни­я­сы­ның пре­зи­ден­ті

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.