Ма­ри­ин­ский те­ат­ры­ның га­строль­дері

Tengri - - Kazakhstan -

«Астана Опе­ра» және «Ма­ри­ин­ский» те­атр­ла­рын мы­қты до­стық қа­ты­на­стар бай­ла­ны­сты­ра­ды. Бү­гін­гі за­ман­ның аса көр­нек­ті ди­ри­жері — Ре­сей­дің ха­лық әр­тісі, Ма­ри­ин­ский те­ат­ры­ның көр­кем­дік же­тек­шісі және бас ди­рек­то­ры Ва­ле­рий Гер­ги­ев

«Астана Опе­ра» ашы­лған күн­нен ба­стап аста­на­лық жас те­ат­рға шы­ғар­ма­шы­лық қол­дау көр­сетіп ке­леді. Ма­ри­ин­ский те­ат­ры­ның әр­тістері тағы да Аста­на­да өз өнер­лерін көр­се­те­ді.

Қа­шан және қай­да: 28 мау­сым – 5 шіл­де, «Астана Опе­ра», Д. Қо­на­ев к-сі, 1, Астана қ-сы. То­лық ақ­па­рат astanaopera.kz сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.