Eurasian Dance Festival

Tengri - - Kazakhstan -

Ба­лет өнерінің II Ха­лы­қа­ра­лық фе­сти­валі Ақш-тың же­тек­ші ұжым­да­ры мен ба­лет­мей­стер­лерінің, Қы­тай­дың, Ни­дер­лан­ды­ның Ұлт­тық ба­лет­терінің қа­ты­суы­мен өте­ді. Фе­сти­валь­дің мін­деті — клас­си­ка­лық ба­лет өнерін кеңі­нен та­ра­ту, әлем­нің түр­лі хо­рео­гра­фи­я­лық мек­теп­тері­мен және қазір­гі за­манғы хо­рео­гра­фи­я­лық стиль­дері­мен та­ны­сты­ру.

Қа­шан және қай­да: 24-30 мау­сым, Astana Ballet, Ұлы Да­ла д-лы, 9, Астана қ-сы. То­лық ақ­па­рат astanaballet.kz сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.