Біре­гей төрт көр­ме

Tengri - - Kazakhstan -

Аста­на­да төрт біре­гей ха­лы­қа­ра­лық мұра­жай көр­месін өт­кі­зу елор­да ме­рей­той­ы­на жа­салған тар­ту бо­ла­ды, көр­ме­лер­ге Мем­ле­кет­тік Тре­тья­ков га­ле­ре­я­сы кол­лек­ци­я­сы­нан туын­ды­лар, Де­ли мұра­жай­ы­ның «Ұлы Моғол­дар, Та­рих ар­те­фак­тілері» экс­по­зи­ци­я­сы, Фран­ци­я­ның Ұлт­тық мұра­жай бір­ле­сті­гі — Па­ри­жде­гі Гран-па­ле жи­нақта­ры­нан өнер туын­ды­ла­ры, сон­дай-ақ Лон­дон­дағы Бри­тан мұра­жай­ы­ның қор­ла­ры­нан «Әлем та­рихы 100 затта» экс­по­зи­ци­я­ла­ры қой­ы­ла­ды. Қа­за­қстан­ды­қтар мен Астана қо­нақта­ры ше­тел­дер­ге шы­қ­пас­та­нақ әлем мұра­жай­ла­ры қор­ла­ры­нан баға­лы өнер туын­ды­ла­рын көрудің біре­гей мүм­кін­ді­гін ала­ды. Қа­шан және қай­да: мау­сым-қа­ра­ша, ҚР Ұлт­тық мұра­жайы, Тәу­ел­сіздік д-лы, 54, Астана қ-сы. То­лық ақ­па­рат nationalmuseum.kz сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.