«Эт­но­ауыл» ұлт­тық мә­де­ни­ет ке­шені

Tengri - - Kazakhstan -

«Эт­но­ауыл­ды» көр­ген­дер бұры­нғы за­ман­дарға са­я­хат жа­сай­ды және өз­дерін кө­шпе­лі ха­лы­қтың өкілі ретін­де се­зіне ала­ды. Ау­да­ны

2 500 шар­шы метр­лік біре­гей ке­шен­де киіз үй­лер, кон­церт за­лы, спорт және ба­ла­лар алаң­да­ры мен басқа да көп­те­ген ны­сан­дар ор­на­ласқан, олар кел­ген адам­дар­ды қа­зақ халқы­ның бай та­рихы­мен, мә­де­ни­еті­мен, өнері­мен және дәстүр­лері­мен та­ны­сты­ра­ды. Ке­шен­нен «Ал­па­мыс» және «Тра­пе­ция мек­тебі» те­атр-цирк қой­ы­лым­да­рын көру­ге бо­ла­ды. Қа­шан және қай­да: 1 мау­сым­нан 30 қыр­күй­ек­ке дей­ін, Тұран д-лы, «Қа­за­нат» ип­по­дро­мы, Астана қ-сы.

astana.gov.kz

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.