«Сах­на­дан сәлем» ха­лы­қа­ра­лық те­атр фе­сти­валі

Tengri - - Kazakhstan -

Фе­сти­валь­ға дәстүр­лі түр­де ха­лы­қа­ра­лық және рес­пуб­ли­ка­лық фе­сти­валь­дар­дың жеңім­паз­да­ры бо­лып та­бы­ла­тын те­атр­лар қа­ты­са­ды, он­да Қа­за­қстан­ның және әлем­нің түр­лі ел­дерінің же­тек­ші те­атр­ла­ры­ның үздік әр­тістері қы­зы­қты қой­ы­лым­дар­да ой­най­ды. Фе­сти­валь Аста­на­ның та­ны­мал бел­гісіне ай­на­лып, қа­ла тұрғын­да­ры мен қо­нақта­ры­ның көңіл­дері­нен шы­қты. Бар­лық ке­зең­де фе­сти­валь­ды 70 000-нан аса көре­рмен келіп көр­ген. Қа­шан және қай­да: 18-21 мау­сым, Астана қ-сы, то­лық ақ­па­рат theatrefest-astana.kz сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.