Astana Art Fest ха­лы­қа­ра­лық фе­сти­валі

Tengri - - Kazakhstan -

Аста­на­ның Су­лы-жа­сыл буль­ва­ры үш ай­дай ашық ас­пан астын­дағы көр­ме па­ви­льо­ны­на ай­на­ла­ды.

III Ха­лы­қа­ра­лық Astana Art Fest фе­сти­валі осы алаң­да өте­ді. Су­рет­шілер­дің жұ­мыста­ры буль­варға 1 мау­сым­нан қой­ы­ла ба­стай­ды. Көре­рмен­дер кө­ше те­атр­ла­ры­ның қой­ы­лым­да­рын, пер­фо­ман­стар­ды, му­зы­ка мен би шо­ула­рын та­ма­ша­лай ала­ды.

Қа­шан және қай­да: 10 мау­сым – 1 қыр­күй­ек, Су­лы-жа­сыл буль­вар, Астана қ-сы.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.