Том­пақ күл­ше­лер

Tengri - - Destination -

Пе­тер­бург­тің том­пақ күл­ше­лері әл­деқа­шан әлем­ге та­ны­лған. Со­лар­дың дә­мін та­туға Ке­ру­ен са­рай­ы­на ба­ры­ңы­здар. Ол үшін Не­ва даңғы­лы­нан Са­до­вая кө­ше­сінің бой­ы­мен ша­ма­лы солға бұры­луға ту­ра ке­леді. Ең ба­сты­сы, жаңыл­мау ке­рек, өйт­кені том­пақ күл­ше са­та­тын дәм­ха­на­ның маң­дай­ша­сын­да көр­некі жа­зу жоқ. Оның есі­гіне үл­кен том­пақ күл­шенің су­реті ға­на ілін­ген. Мұн­да шағын ке­зек­ке тап бо­лу­ла­ры­ңыз әб­ден мүм­кін, се­бебі Пе­тер­бург тұрғын­да­ры том­пақ күл­шені өте жақ­сы көреді. Клас­си­ка­лық нұсқа­да оларға мін­дет­ті түр­де қант ұн­тағын се­беді және ыстық шо­ко­лад­пен неме­се ко­фе­мен бір­ге бе­реді.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.