Па шір­кін, сай­ран­дай­мын!

Tengri - - Destination -

Фон­тан­каға жақын­дап кел­ген­де, қар­сы жаққа өту­ге асы­қ­паңы­здар. Ал­ды­мен Анич­ков кө­пірін­де­гі ат үй­ре­ту­шілер­дің қо­ла мүсін­дерін та­ма­ша­лаңы­здар және мін­дет­ті түр­де ар­на­ның тұ­сын­да су­рет­ке түсіңіз­дер. Со­дан кей­ін шағын ке­ме­лер­дің біріне мініп, өзен­дер­мен және ар­на­лар­мен се­ру­ен құры­ңы­здар. Бар­лық мүм­кін бо­ла­тын экс­кур­си­я­лар ту­ра­лы сіз­дер­ді Фон­тан­каға жақын­даған сай­ын сан­да­ры ар­та тү­сетін шақы­ру­шы­лар ха­бар­дар ете­ді. Мұн­да су са­я­хат­та­ры­ның қы­сқа 30 ми­нут­тық се­ру­ен­нен ба­стап екі сағат­тық то­лы­ққан­ды экс­кур­си­яға дей­ін­гі түр­лерін ұсы­на­ды. Әр ке­ме­де жол­да кез­де­сетін бар­лық көз тар­та­тын орын­дар ту­ра­лы ба­ян­дап бе­ретін гид бар.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.