Бәрі біздікі

Tengri - - Destination -

Са­я­хат­тың ке­лесі ор­ны — жаға­ла­у­ы­на «Әде­би ка­фе» ор­на­ласқан Мой­ка өзені. Ол, ең ал­ды­мен, Дан­теспен ду­эль­ге тү­сер­дің ал­дын­да Пуш­кин­нің осын­да кіріп шы­ққа­ны­мен есте қа­ла­ды. Сол за­ман­нан бері «Әде­би ка­фенің» ин­те­рьері мүл­де өз­гер­ме­ген си­яқты әсер қал­ды­ра­ды: ауыр пор­тье­ра­лар, шом­бал шам­дал­дар, жып-жы­л­тыр қа­ра ро­яль. Бұл жер «а-ля Пе­тер­бург» сти­лін­де түскі та­мақ ішу үшін ба­рын­ша лай­ық бо­ла­ды. Алек­сандр Сер­ге­е­ви­чтің қай үстел­дің ба­сын­да оты­рған­ды ұна­та­ты­нын да­я­шы­дан қа­лай да сұрап біліңіз­дер. Оны сіз­дер­ге шын ықы­ласпен көр­се­те­ді және, бәл­кім, сол үстел­ден ас ішуді ұсы­нуы да бек мүм­кін.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.