Са­рай алаңы

Tengri - - Destination -

Са­рай алаңын бар­лық ай­бы­ны­мен кө­ру үшін оған Бас штаб ар­ка­сы арқы­лы кір­ген дұрыс. Сіз­дер ға­жай­ып сұ­лу көріністі та­ма­ша­лай­сыздар: та­биғи қыр­лы та­стар тө­сел­ген орас­ан үл­кен алаң­ның ор­та­сын­да алып Алек­сандр баға­на­сы — Ре­сей им­пе­ри­я­сы­ның На­по­леон­мен соғы­стағы жеңісін бей­не­лей­тін мо­ну­мент зо­рай­ып тұр. Са­рай алаңын­да Қы­сқы са­рай да бар. Қазір он­да Мем­ле­кет­тік Эрмитаж мұра­жайы ор­на­ласқан, бірақ біз оған бү­гін бар­май­мыз: өйт­кені он­дағы өнер жа­уһар­ла­рын та­ма­ша­лап, ләз­зат алу үшін тұ­тас бір ап­та уақыт та жет­кіліксіз бо­ла­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.