Жа­яу се­ру­ен

Tengri - - Destination -

Не­ва даңғы­лы­на қай­та ора­ла­мыз. Ке­ру­ен са­рай­дың тұ­сын­дағы жол­дан өте­міз де, бү­гін­гі за­манғы кес­кін­де­ме­шілер­дің кар­ти­на­ла­ры қой­ы­лған шағын алаңға тап бо­ла­мыз. Оның қа­сын­да сол­түстік мо­дерн сти­лін­де са­лы­нған Алек­сан­дри­я­лық әу­лие Ека­те­ри­на­ның ба­зи­ли­ка­сы бар. Ары қа­рай жүре­міз де, Гри­бо­едов атын­дағы ар­наға же­те­міз.

Ар­на­ның қар­сы бетіне «Зин­гер» ком­па­ни­я­сы­ның үйі ор­на­ласқан, ол қазір­гі за­манғы жастарға Па­вел Ду­ро­втың кең­сесі ретін­де көбірек бел­гілі: «Вкон­так­те» әле­умет­тік желісінің негізін қа­ла­у­шы ұзақ жыл­дар бойы дәл осы кең­се­де жұ­мыс істе­ген. Жол­дың арғы бетін­де ке­ре­мет Қа­зан со­бо­ры бар.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.