Бұры­нғы даңқты орын­дар

Tengri - - Destination -

Эр­ми­таж­дың ор­ны­на біз сіз­дер­ге Не­ва­ның қар­сы бетіне өтуді ұсы­на­мыз, он­да бір кез­дері Пе­тер­бург­тің та­рихы ба­сталған Пет­ро­павл қа­ма­лы ор­на­ласқан. Баста­пқы­да қа­мал Пе­тер­бург­ті дұ­шпан­дар­дың ша­буы­лы­нан қорға­уға ар­налған еді. XIX ға­сыр­да мұн­да Шақа са­райы бол­ды, ал қа­мал­дың ба­сти­он­да­рын са­я­си тұтқын­дарға ар­налған түр­ме ка­зе­мат­та­ры ретін­де пай­да­ла­на ба­ста­ды, олар­да әр кез­дері хан­за­да Алек­сей, князь қы­зы Та­ра­ка­но­ва, жа­зу­шы Ра­ди­щев және әй­гілі де­каб­ри­стер отыр­ды. Қазір Пет­ро­павл қа­ма­лы­ның аумағын­да бір­не­ше мұра­жай ор­на­ласқан, ұдайы көр­ме­лер мен экс­по­зи­ци­я­лар өтіп тұра­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.