Клуб­тық ма­ра­фон

Tengri - - Destination -

Кре­стов­ский ара­лы Оңтүстік жол­да Санкт­пе­тер­бург­тің ең үздік түн­гі клуб­та­ры мен ре­сто­ран­да­ры­ның ор­на­ла­суы­мен та­ны­мал болған. Со­лар­дың кей­біре­улеріне үл­ге­ру үшін түн­гі 11-12-де емес, одан екі-үш сағат бұрын ке­лу ке­рек. Жа­з­да мұн­да Пи­тер­дің ең сұ­лу адам­да­ры түк­пір-түк­пір­ден жи­на­ла­ды: таң атқан­ша алаң­сыз са­уық-сай­ран құ­ру үшін ете­гі қы­сқа сән­ді көй­лек­тер ки­ген, бал­тыр­ла­ры әсем қы­здар мен келісті ер адам­дар ағы­лып ке­леді. Таң ата мұн­да бар­лы­ғы ен­ді ба­ста­ла­ды, өйт­кені жаз ай­ла­рын­да түн­гі сағат үш­те жа­рық бо­ла­ды. Иә, бұл Пи­тер ғой, ба­уы­рым!

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.