Қа­лай же­ту­ге бо­ла­ды

Tengri - - Destination -

«Эйр Аста­на­ның» Ал­ма­ты – Санкт-пе­тер­бург тұрақты рей­сі ап­та­сы­на 7 рет, 1 шіл­де­ден ба­стап ап­та­сы­на 10 рет орын­да­ла­ды.

Қо­сым­ша ақ­па­рат алу үшін біздің airastana.com ре­сми сай­ты­мы­зға кіріңіз­дер неме­се +7 (727) 244-44-77 те­ле­фо­ны арқы­лы ақ­па­рат­тық ор­та­лы­ққа ха­бар­ла­сы­ңы­здар.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.