Ақ боз ат­тар мен қа­си­ет­ті мәтін­дер

Tengri - - Destination -

Жі­бек жо­лы та­у­ар­лар мен ырыс-бе­ре­ке мол аға­тын өзен­ге ай­нал­ды. Бұ­дан басқа, ол идео­ло­ги­я­лар­мен, мә­де­ни­ет­тер­мен және, әрине, ді­ни ілім­дер­мен ал­ма­суға сеп­ті­гін тигізді. Ло­ян Қы­тай­дың буд­да­лық аста­на­сы бо­лып есеп­тел­ді: сол за­ман­дар­да ел­де осы дін ба­рын­ша кең та­раған басқа қа­ла жоқ бо­ла­тын. Одан бөлек, Ло­ян­ды, Ие­ру­са­лим­мен, Мек­ке­мен және Афи­ны­мен қа­тар, әлем­де­гі қа­си­ет­ті төрт қа­ла­ның бірі деп атай­ды.

Ақ боз ат хра­мы­ның — ел­де­гі алға­шқы буд­ди­стік мо­на­сты­рь­дің ық­па­лы­мен буд­дизм Ло­ян­да та­мыр жай­ып, Қы­тай­ға та­ра­ды. Нақ осы жер­де ең алғаш буд­ди­стік сут­ра­лар қы­тай тіліне ауда­рыл­ды, буд­ди­стер үшін аса маңы­зды өте көп заттар нақ осы храм­мен бай­ла­ны­сты, сол се­беп­тен ол қы­тай буд­диз­мінің аса маңы­зды және негіз қа­лай­тын ки­елі орын­да­ры­ның бірі бо­лып са­на­ла­ды.

Ақ боз ат хра­мы Ло­ян қа­ла­сы­ның шы­ғыс бөлі­гі­нен ша­ма­мен 12 ки­ло­метр жер­де

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.