Ежел­гі үң­гір­лер­дің мы­ң­жыл­дық қа­зы­на­ла­ры

Tengri - - Destination -

Жі­бек жо­лы ашы­лған­нан кей­ін­гі мы­ң­даған жыл­дар ішін­де Ша­кья­му­ни иде­я­ла­ры Шы­ғы­сқа жет­ті де, буд­дизм ба­тыс өңір­лер­ден үң­гір­лі Хэ­си тау өт­кел­деріне дей­ін та­ра­ды.

Қы­тай­лық буд­дизм өнері жа­уһар­ла­ры­ның бірі — ЮНЕСКО Бүкіләлем­дік мұра­сы ны­сан­да­ры­ның тізі­міне кіретін Лун­мынь қуы­ста­ры неме­се үң­гір храм­да­ры Ло­ян­нан оңтүстік­ке қа­рай 13 ки­ло­метр жер­де ор­на­ласқан, сол тұ­ста Сян­шань тө­бе­лері Лун­мынь та­уы­мен жа­на­са­ды. Ең алға­шқы үң­гір­лер Сол­түстік Вэй әу­леті би­лік ет­кен за­ман­да, аста­на­ны Ло­янға кө­шір­ген кез­де жа­сал­ды, ал құры­лы­сы­на ба­рын­ша қол­дау көр­сет­кен, Тан әу­леті­нен шы­ққан пат­шай­ым У Цз­этянь басқарған ке­зең­де мей­лін­ше өсі­пөр­кен­деді.

Үң­гір храм­да­ры Ихэ өзенінің жаға­сын­да ор­на­ласқан негіз­гі екі то­пқа — Си­шань және Дон­шань топ­та­ры­на бөлі­неді. Си­шань то­бы үл­кенірек. Егер сіз­дер оған таңер­тең бар­саңы­здар, он­да Си­ша­нь­дағы Вай­ро­ча­на Буд­да­сы­ның ежел­гі мүсініне түс­кен күн сәу­лесінің қа­лай жарқы­рап, құл­пы­рып тұрға­нын көресіз­дер. Егер жа­яу жүр­гілеріңіз кел­ме­се, он­да са­я­хатқа қай­ы­қ­пен ба­ры­ңы­здар, құ­ны — 1-3 АҚШ дол­ла­ры.

Си­шань үң­гір­лерінің бой­ы­мен се­ру­ен­де­ген­де, сіз­дер жар­та­ста ой­ып жа­салған көп­те­ген үң­гір­лер­ді көресіз­дер, олар бал кәрез­деріне ұқ­сай­ды. Ең әде­мі және же­ке-да­ра за­қым­дал­маған үң­гір­лер­ді ға­жай­ып Фэн­сянь үң­гір хра­мы­нан кез­де­стіресіз­дер. Вай­ро­ча­на Буд­да­сы­ның ор­та тұ­сы­на ор­на­ты­лған Самбхо­га­кая Буд­да­сы мүсінінің биік­ті­гі — 17,14 метр­ге жуық. Баста­пқы­да мүсін бо­я­лған бо­ла­тын,

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.