Біздің жетін­ші жеңісі­міз

Tengri - - Air Astana -

«Эйр Аста­на» «Ор­та­лық Азия мен Үн­дістан­дағы ең үздік әуе ком­па­ни­я­сы» но­ми­на­ци­я­сын­да жеңіс­ке жетіп, 4 жұл­ды­зды рей­тинг­ке ие бол­ды және жетін­ші рет қа­та­ры­нан Skytrax World Airline Awards сый­лы­ғын ие­лен­ді. Жеңім­паз­дар­ды сал­та­нат­ты ма­ра­пат­тау рәсі­мі 2018 жы­лғы 16 шіл­де­де Лон­дон­дағы Langham қо­нақ үй­ін­де бо­лып өт­ті.

Жыл сай­ы­нғы сый­лы­қты әр түр­лі кла­стар­да са­я­хат­тай­тын әуе ком­па­ни­я­ла­ры кли­ент­терінің қа­нағат­та­ну дәре­же­сін зерт­теу қо­ры­тын­ды­ла­ры бой­ын­ша Skytrax ком­па­ни­я­сы бе­реді және ол әлем­де­гі ең бе­дел­ді сый­лы­қтар­дың бірі бо­лып та­бы­ла­ды. 19 мил­ли­он­нан астам әуе жо­ла­у­шы­ла­ры­мен жер бетін­де және борт­тық қыз­мет көр­се­ту жөнін­де са­у­ал­на­ма жүр­гізіліп, 10 ай бойы де­ректер жи­нал­ды. Әуе ком­па­ни­я­ла­ры қыз­мет­терінің са­па­сын баға­лау тір­кеу, оты­рғы­зу, са­лон­ның жай­лы­лы­ғы, та­за­лық, та­мақта­ну, су­сын­дар, борт­та уақыт озды­ру жүй­есі және борт­тық қыз­мет көр­се­ту си­яқты ұсы­ны­ла­тын қыз­мет­тер­дің са­па­сы­на қа­ты­сты бірқа­тар өл­шем­дер бой­ын­ша жүр­гізіл­ді. Зерт­теу ірі ха­лы­қа­ра­лық әуе та­сы­мал­да­у­шы­ла­ры­нан шағын жер­гілік­ті әуе та­сы­мал­да­у­шы­ла­ры­на дей­ін­гі 200-ден астам әуе ком­па­ни­я­ла­рын қам­ты­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.